یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

وضعیت اجتماعی استان كردستان

شاخص‌هاي كلا‌ن اقتصادي

جمعيت و اشتغال

جمعيت استان كردستان براساس نتايج سرشماري عمومي‌نفوس‌ و مسكن سال 1385، 1440156 نفر بوده كه حدود 1/2 درصد جمعيت كل كشور را شامل مي‌شود. ضريب شهرنشيني استان برابر 5/59 درصد بوده است. براساس نتايج طرح نيروي كار، نرخ بيكاري استان در سال1386، 1/9 درصد بوده است .

اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

 اعتبارات مصوب تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان كردستان اعم از استاني و ملي در سال 1386 بالغ بر 3 هزار ميليارد ريال بوده كه با احتساب اعتبار ساير شركت‌هاي دولتي از جمله مخابرات و شركت توزيع نيروي برق و شركت گاز اعتبار عمراني استان بالغ بر 4500 ميليارد ريال بوده است .

اعتبارات هزينه‌اي

اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي ‌اجرايي استان در سال 1386 با ابلا‌غ كسري‌هاي پايان سال به 2600 ميليارد ريال بالغ شده است .

درآمدها

 درآمدهاي مصوب استان كردستان در سال 1385 برابر 472 ميليارد ريال بوده كه در سال 1386 به 648 ميليارد ريال افزايش يافته است. اين ارقام نشان دهنده رشد 3/37 درصدي است.

آموزش و پرورش

تعداد كل دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصيلي استان كردستان در سال تحصيلي 1387-1386، 294284 نفر بوده كه از اين تعداد 8/32 درصد در مناطق روستايي و 2/67 درصد در مناطق شهري مشغول به تحصيل بوده‌اند . بيشترين تعداد دانش‌‌آموز ( 5/39 درصد ) در مقطع ابتدايي، 30 درصد در مقطع‌ راهنمايي، 1/22درصد در مقطع دبيرستان و 5/3درصد در مقطع پيش‌دانشگاهي و 6 درصد نيز در مقطع فني و حرفه‌اي و كارودانش در حال تحصيل بوده‌اند. از كل دانش‌آموزان مقطع متوسطه 7/6 درصد فني و حرفه‌اي و كار و دانش بوده‌اند.

 13/46 درصد دانش‌آموزان دختر و مابقي پسر هستند. يادآوري مي‌شود كه در مقايسه با سال تحصيلي 1385-1384 تعداد دانش آموزان استان حدود 9/7 درصد كاهش يافته است.

تعداد كلا‌س‌هاي داير استان، 14845 كلا‌س و براساس اين، تراكم دانش آموز در كلا‌س برابر 26/21 نفر در كلا‌س بوده است. تعداد كلا‌س‌هاي داير در مقايسه با سال تحصيلي 1385-1384 حدود 5/2 درصد كاهش يافته است. همچنين تراكم دانش آموز در كلا‌س نسبت به سال قبل حدود 57/0  درصد افزايش يافته است .

آموزش عالي

 در سال تحصيلي 1387-1386، در استان كردستان، 24671 نفر دانشجو تحصيل مي‌كنند. از كل دانشجويان استان، 10607 نفر (43 درصد) دانشجوي دختر و 14064 نفر (57 درصد) دانشجوي پسر هستند. از كل دانشجويان 3/24 درصد در مقطع كارداني، 4/73 درصد در مقطع كارشناسي، 96/0 درصد در مقطع كارشناسي ارشد و 34/1 درصد در سال تحصيلي 1387-1386، در استان كردستان، 24671 نفر دانشجو تحصيل مي‌كنند. از كل دانشجويان استان، 10607 نفر (43 درصد) دانشجوي دختر و 14064 نفر (57 درصد) دانشجوي پسر هستند. از كل دانشجويان 3/24 درصد در مقطع كارداني، 4/73 درصد در مقطع كارشناسي، 96/0 درصد در مقطع كارشناسي ارشد و 34/1 درصد در مقطع دكترا مشغول به تحصيل هستند. يادآوري مي‌شود كه تعداد دانشجويان استان در مقايسه با سال تحصيلي قبل حدود 4/10 درصد رشد داشته است.

 همچنين در سال تحصيلي 1387-1386 تعداد 742 نفر به‌ عنوان اعضاي هيأت ‌علمي در دانشگاه‌هاي آزاد و دولتي استان مشغول به تدريس بوده‌اند. شاخص نسبت دانشجو به استاد 25/33 نفر است. به عبارت ديگر، به طور تقريبي براي هر 33 نفر دانشجو در استان يك نفر عضو هيأت علمي وجود دارد. يادآوري مي‌شود كه تعداد اعضاي هيأت علمي در مقايسه با سال قبل 5/29 درصد رشد يافته است.

بهداشت و درمان

 در سال 1386، در استان كردستان 14 واحد بيمارستان، 614 واحد خانه ‌بهداشت و 135 مركز بهداشتي و درماني شهري‌ و روستايي مشغول به خدمت‌رساني بوده‌اند. پوشش واكسيناسيون 6/99 درصد، سرانه تخت بيمارستاني به ازاي هر 10 هزار نفر جمعيت ‌استان 1/14 تخت، سرانه پزشك به ازاي هر 10 هزار نفر جمعيت استان 6/6 نفر، ميزان مرگ‌و مير كودكان زير يك سال 2/17 مورد در هزار تولد زنده و ميزان مرگ‌ومير كودكان زير پنج سال استان در سال 1386، برابر 4/19 مورد در هزار تولد زنده بوده است.

تأمين اجتماعي

 در سال 1386، تعداد بيمه ‌شدگان تأمين‌ اجتماعي استان 342679 نفر، تعداد كارگاه‌هاي زيرپوشش تأمين اجتماعي در سال 1386 بيش از 14هزار مورد و مستمري بگيران تحت پوشش تأمين اجتماعي كردستان 38525 نفر بوده است. شايان ذكر است كه تعداد بيمه شدگان نسبت به سال 1384 حدود 4/12 درصد و تعداد مستمري بگيران حدود 4/22 درصد رشد يافته است .

صدا و سيما

 در سال 1386، صدا و سيما توانسته است 100 درصد جمعيت‌ شهري استان را زيرپوشش شبكه‌هاي اول، دوم، سوم و چهارم سيما قرار دهد كه از اين مقدار حدود 98 درصد پوشش مطلوب بوده است. درصد پوشش مطلوب جمعيت روستايي استان براي شبكه‌هاي يادشده به ترتيب 60، 15، 55 و8 درصد بوده است. سطح پوشش شبكه استاني در مناطق‌شهري 93 درصد و در مناطق روستايي 45 درصد و ميانگين درصد پوشش شبكه‌هاي راديويي FM در مناطق شهري 67 درصد و در مناطق روستايي 4 درصد بوده است. از ديگر فعاليت‌هاي صدا و سيماي استان مي‌توان به راه‌اندازي شبكه قرآن و آموزش در 9 شهرستان اشاره كرد.

تربيت بدني و ورزش

در سال 1386، 19475 نفر ورزشكار در سطح استان به صورت سازمان يافته و در رشته‌هاي مختلف ورزشي فعاليت مي‌كردند (7/72 درصد مرد و 3/27 درصد زن.) در اين زمان در سطح استان تعداد 2605 نفر مربي و معلم ورزش فعاليت مي‌كردند . سرانه فضاي ورزشي موجود به ازاي هر نفر جمعيت استان 23/0 متر مربع بوده است. يادآوري مي‌شود كه تعداد مربيان و معلمان ورزشي در مقايسه با سال قبل حدود 3/26 درصد رشد يافته است.

همچنين تعداد سالن‌هاي ورزشي از 106 واحد در سال 1384 به 111 واحد در سال 1386 افزايش ‌يافته كه نشان‌دهنده رشد 7/4 درصدي است. تعداد مدال‌هاي كسب شده از 228 واحد به 285 واحد افزايش يافته كه نشان دهنده رشد 25 درصدي است .

 برق

 در سال 1386، ميزان مصرف برق استان كردستان، 1467 هزار مگاوات ساعت، سرانه مصرف برق مشتركان در اين سال 3918 كيلو وات ساعت، طول خطوط شبكه توزيع برق استان، 15229 كيلومتر و تعداد كل مشتركان برق استان، 374396 مشترك بوده‌اند. از تعداد كل مشتركان 87 درصد مشتركان خانگي، 2/2 درصد مشتركان عمومي، 51/0 درصد مشتركان صنعت و معدن، 3/9 درصد مشتركان تجاري و 99/0 درصد مشتركان مصارف آزاد بوده‌‌اند. ميزان مصرف برق نسبت به سال 1384 حدود 7/13 درصد و تعداد مشتركان حدود 4/10 درصد رشد يافته است. همچنين سرانه مصرف برق نيز حدود 3 درصد رشد داشته است .

گاز

 در سال 1386، ميزان مصرف گاز طبيعي استان 1559 ميليون مترمكعب، تعداد مشتركان گاز استان 175964 مشترك و تعداد روستاهاي زيرپوشش گاز طبيعي نيز 67 روستا بوده است. ميزان مصرف گاز نسبت به سال 1384 حدود 1/98 درصد، تعداد مشتركان حدود 5/25 درصد و تعداد روستاهاي تحت پوشش گاز حدود 2/179 درصد رشد يافته‌اند.

راه و ترابري

 شبكه حمل و نقل جاده‌اي استان كردستان شامل راه چهارخطه، راه اصلي و راه فرعي است كه شبكه جاده‌اي استان در سال 1386 شامل 5/24 كيلومتر راه چهار خطه، 283 كيلومتر راه اصلي و 1455 كيلومتر راه فرعي بوده است. يادآوري مي‌شود كه طول راه‌هاي چهارخطه در مقايسه با سال 1384 حدود145 درصد رشد يافته است.

پست

در سال 1386، تعداد مرسولا‌ت پستي صادره از استان 13772 مرسوله بوده كه به اين ترتيب سرانه مرسولا‌ت پستي صادره از استان در سال، 2/9 مرسوله به ازاي هر نفر  است. تعداد مرسولا‌ت در مقايسه با سال 1384 حدود 2/28 درصد افزايش يافته است. سرانه مرسولا‌ت پستي نسبت به سال 1384 حدود 8/27 درصد رشد داشته است .

مخابرات

 در سال 1386، تعداد تلفن‌هاي ثابت مشغول به كار در استان 413078 شماره، ضريب نفوذ تلفن ثابت 7/28 خط به ازاي صد نفر، تعداد تلفن‌هاي همراه داير در استان 372567 شماره، ضريب نفوذ تلفن‌ همراه در استان 9/25 خط به‌ ازاي صد نفر و ميزان ‌دسترسي به شبكه‌هاي‌ اطلا‌ع‌رساني 6/10 درصد بوده ‌است. تعداد تلفن‌هاي ثابت در مقايسه با سال1384 حدود 1/25 درصد و تعداد تلفن‌هاي همراه حدود 410 درصد رشد داشته است. همچنين ضريب نفوذ اينترنت حدود 3 درصد رشد داشته است .

كشاورزي

 در سال 1386، مجموع توليدات زارعي استان كردستان 1570 هزارتن، كل توليد محصولا‌ت باغي 170 هزارتن، ميزان توليد گوشت قرمز 7/22 هزار تن و مقدار توليد گوشت سفيد 8/23 هزارتن بوده است. ميزان توليدات زراعي در مقايسه با سال 1384 حدود 3/13 درصد و ميزان توليدات باغي حدود 8/3 درصد رشد يافته است .

منابع آب

 ميزان 25/883 ميليون متر مكعب آب‌هاي سطحي استان كردستان از طريق 8 سد دردست بهره‌برداري قابل استحصال است. تعداد 8 سد ديگر با مجموع حجم مخزن حدود 1090 ميليون متر مكعب در سطح استان هم اكنون در دست اجراست. فرآيند مطالعه 4 سد ديگر نيز با مجموع حجم مخزن 5/174 ميليون متر مكعب به اتمام رسيده است .

 صنعت و معدن

 در سال 1386، كل كارگاه‌هاي صنعتي استان 7247 فقره بوده كه از اين تعداد تنها 4/1 درصد داراي اشتغال بالا‌ي ده نفر و بقيه اشتغال زير ده نفر بوده‌اند. تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي‌ومعدني صادره در اين سال، 253 فقره بوده است. تعداد معادن فعال استان در سال 1384، 141 معدن بوده كه در سال 1386 به 160 مورد افزايش يافته است. ميزان اشتغال معادن از 1492 نفر در سال 1384 به 1631 نفر در سال 1386 افزايش يافته است.

محيط زيست

 بررسي وضعيت محيط‌زيست استان بيان كننده اين موضوع است كه مساحت فضاهاي حفاظت شده استان كردستان از 31 هزار هكتار در سال 1384 به 196 هزار هكتار در سال 1386 افزايش يافته است كه نشان‌دهنده رشد 532 درصدي است همچنين تعداد سازمان‌هاي غيردولتي فعال در سطح استان طي سال‌هاي يادشده 13 مورد بوده است .

 

 


اخبار