یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

عمران شهري و مسكن

 نسبت شهرنشيني در سال 1386 در كشور 5/68 درصد و اين نسبت در استان كردستان 5/59 درصد است. در سال 1386، تراكم خانوار در واحد مسكوني در اين استان 1/1 گزارش شده ‌است. تعداد واحدهاي مسكوني ايجاد شده در نقاط شهري براي هزار نفر جمعيت در سال 1386، 2/8 واحد بوده است.

عمران روستايي

 در سال 1386، طول راه‌هاي روستايي استان 5611 كيلومتر، طول راه‌هاي آسفالته روستايي 1216 كيلومتر، تعداد روستاهاي برق‌دار 1735 روستا و تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفني 1660 روستا بوده‌اند. به‌اين ترتيب در سال 1386 درصد روستاهاي برق‌دار و روستاهاي داراي ارتباط تلفني 5/99 و 2/95 درصد بوده‌اند.

يادآوري مي‌شود كه طول راه‌هاي روستايي آسفالته در مقايسه با سال 1384 حدود 9/6 درصد رشد يافته است. همچنين تعداد روستاهاي برق‌دار 3 واحد و تعداد روستاهاي داراي تلفن 63 واحد افزايش يافته است.

 

 


اخبار