یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

تصویب نامه شماره :  26986/44458
مورخ :    8/2/1389
 هیات وزیران


بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور


هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1389 بنا به پیشنهاد شماره 193412/21-24836 مورخ 15/1/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود :

((آیین نامه تشكیل مركز خدمات سرمایه گذاری استان  ))

1- اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند :
الف – سازمان: سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران
ب – مركز: مركز خدمات سرمایه گذاری استان
ج – رییس مركز : استاندار
د – نایب رییس مركز : رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان كه در عین حال مسئولیت امور اداری و اجرایی مركز را بر عهده دارد .
2- به منظور حمایت ، تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری در استانهای كشور ، مركز خدمات سرمایه گذاری استان در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب 1380- و اعمال نمایندگی سازمان در سطح استانها تشكیل می شود .
3- مركز ، كانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استان می باشد و ضمن انجام امور تفویضی از سوی سازمان و اعمال اختیارات مربوط ، مرجع هماهنگی استان با سازمان خواهد بود .
4- خدمات قابل ارایه در مركز به سرمایه گذاران خارجی به شرح زیر است :
الف – قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی
1- اطلاع رسانی و ارایه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی .
2- انجام هماهنگی و پشتیبانی لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران از جمله اعلامیه تاسیس ، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ، پروانه های انشعاب مربوط به آب ، برق ، گاز و تلفن ، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذی ربط پیش از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی .
3- انجام هماهنگیها و پیگیریهای لازم با واحدهای اجرایی دستگاههای مرتبط با درخواستهای سرمایه گذاری خارجی .
4- پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری در استان و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاریها از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط .
5- دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایر مدارك مورد نیاز و هماهنگی با سازمان به منظور صدور مجوز سرمایه گذاران.
ب – پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی
1- انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در مراحل پس ازصدور مجوز سرمایه گذاری خارجی شامل ثبت شركت مشترك ، ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات ، امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ، مسایل گمركی و مالیاتی و غیره .
2- پیگیری اقدامات پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی از جمله مسایل اداری و ورود   سرمایه های خارجی .
3- پیگیری مشكلات اداری متقاضیان سرمایه گذاری با سایر دستگاههای اجرایی .
4- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها در جهت رفع مشكلات و موانع مربوط به سرمایه گذاری به منظور رفع مشكلات توسط استاندار و بهره گیری از حمایتهای استاندار در جهت رفع مشكلات موجود .
5- انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبری طرحهای سرمایه گذاری از طرف سازمان .


ج – امور اجرایی و محتوایی
1- شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایه گذاری استان مطابق نمونه ارایه شده توسط سازمان .
2- تهیه كتابچه راهنمای سرمایه گذاری استان شامل گردش كار سرمایه گذاری ، ذكر مسئولان دستگاههای مرتبط به همراه شماره تماس و مشخصات ارتباطی دستگاههای صادر كننده مجوز .
3- برگزاری كارگاههای آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی ، مسئولان و كارشناسان دستگاههای اجرایی استان با موضوع سرمایه گذاری و روشهای تأمین مالی بین المللی و مسایل مرتبط .
4- معرفی استان و توانمندیهای اقتصادی آن با به كارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی .
5- حمایت و ترویج افكار و اندیشه سرمایه گذاری ، فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای      سرمایه گذاری در بین اقشار مختلف جامعه جهت تبیین اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری .
6 – دستگاههای متناظر استانی مندرج در ماده (17) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره 33556/ت27032هـ مورخ 23/7/1381، موظفند با مركز همكاری نموده و افراد واجد صلاحیت را جهت هماهنگی و همكاری با مركز به عنوان نمایندگان تام الاختیار به مركز معرفی نمایند . افراد معرفی شده مسئولیت پیگیری و انجام امور محول شده توسط مركز را در حوزه دستگاه اجرایی خود دارند .
تبصره 1- دستگاههای اجرایی موظفندضمن معرفی نمایندگان تام الاختیار به واحدهای تابع خود، اختیارات لازم را جهت پیگیری مسایل وامور سرمایه گذاری در حوزه دستگاه اجرایی خود به آنان تفویض نمایند .
تبصره 2- مسئولیت اجرایی ، پاسخگویی و پیگیری موضوعات بخشی دستگاههای اجرایی برعهده نمایندگان تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد .
تبصره 3- سایر دستگاهها و تشكلهای دولتی و غیر دولتی استان نیز حسب تشخیص استاندار ، نماینده صلاحیت دار خود را به عنوان رابط به مركز معرفی خواهند نمود .
تبصره 4- مدیران دستگاههای اجرایی استان موظفند پذیرش هیئتهای اقتصادی خارجی و اعزام هیئتهای اقتصادی استان به خارج را كه با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد با مركز هماهنگ نمایند. مركز موظف است سازمان را از پذیرش هیئتهای اقتصادی خارجی و اعزام هیئتهای اقتصادی استان به خارج كه با هدف یاد شده صورت می پذیرد ، مطلع نماید .
تبصره 5 – پرداخت هر گونه حقوق و مزایا، حق ماموریت و فوق العاده های نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی مستقر در مركز بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط بوده و مركز موظف است گزارش كاركرد ماهانه نمایندگان مذكور را به دستگاه اجرایی ارایه نماید .
تبصره 6 – تلاش و عملكرد دستگاههای مختلف و مرتبط استان در زمینه تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری و نقش دستگاه مذكور دربهبود فضای كسب و كار ارزیابی و به عنوان یك شاخص اصلی در ارزیابی عملكرد دستگاهها لحاظ خواهد گردید .
6- نمایندگان تام الاختیار علاوه بر حضوردر جلساتی كه به درخواست مركز برگزار می شود ، حسب نیاز و متناسب با حجم متقاضیان سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران با اعلام رییس مركز در محل مركز مستقر می شوند و در كوتاهترین زمان ممكن نسبت به اخذ مجوزهای لازم و رفع موانع و مشكلات اقدام و نتیجه اقدامات خود را به رییس مركز گزارش   می نمایند.
7- مركز موظف است گزارش عملكرد خود را هر سه ماه یك بار به سازمان ارایه و سازمان موظف است گزارشهای عملكرد سالانه را منتشر كند .
8- سازمان موظف است نسبت به آشنا سازی اعضای مركز و سایر دستگاههای اجرایی استان با مسایل سرمایه گذاری خارجی و تقویت توان كارشناسی مركز با تدارك و ارایه كمكهای آموزشی و فنی در قالب جزوه های كمك آموزشی و برگزاری كارگاههای آموزشی ،
دوره های تخصصی ، بازدیدهای برون مرزی و برنامه های مشابه اقدام خواهد نمود .
9- سازمان موظف است در راستای افزایش اختیارات مراكز در استانها ، امور قابل واگذاری را به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تفویض به مراكز استانی پیشنهاد كند. این امور شامل صدور مجوزهای پذیرش سرمایه گذاری خارجی با رعایت مقررات مذكور نیز می شود .
10- به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام هر چه بهتر وظایف محول شده به مركز و تهیه مدارك ، مستندات و طراحی فرصتهای سرمایه گذاری استان ، معرفی و بازاریابی ظرفیتهای استان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای سرمایه گذاری استانها ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است یك در هزار سر جمع اعتبارات هزینه ای دستگاههای استانی را به منظور پشتیبانی از جذب سرمایه گذاری خارجی اختصاص دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملكرد مراكز استانی به آنها پرداخت شود . اعتبارات مذكور خارج از شمول قانون محاسبات عمومی كشور است .
11- سازمانهای امور اقتصادی و دارایی و استانداریها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا محل استقرار مركز به گونه ای انتخاب گردد تا مراجعه سرمایه گذاران به راحتی صورت گیرد . این مراكز باید علاوه بر امكانات نرم افزاری شامل تجهیزات رایانه ای ، اینترنت و سایر تجهیزات مورد نیاز ، دارای فضای كافی جهت استقرار نمایندگان تام الاختیار دستگاهها باشند .
12- تصویب نامه شماره 207349/ت39246هـ مورخ 20/12/1386 و ردیف (16) جزء (6) بند «ب» ماده (21) و تبصره های 1،2و3 ماده (21) تصویب نامه شماره 89224/ت35365ك مورخ 3/6/1387 موضوع آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه و كارگروههای تخصصی لغو می گردد .

                                                                                                
معاون اول رئیس جمهور

محمدرضا رحیمی

 

 


اخبار