یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

 

الف- اهداف:
             
تمركز و تنظیم و انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارج در ایران و سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و اعطا وام و اعتبار به دولتها و موسسات
خارجی و بین‌المللی و كمك‌های اقتصادی و فنی و همچنین اخذ هر گونه وام و اعتبار از خارج.
 
ب- وظایف اساسی:
              
1- انجام امور مربوط بجلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و تعیین حداكثر مشاركت خارجی در رشته‌های مختلف سرمایه گذاری در ایران.
2- انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار و عقد قراردادهای لازم.
3- انجام امور مربوط به كمكهای اقتصادی و اعطاء وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی
4- انجام امور مربوط به اخذ وام و اعتبار از خارج .
5- وصول اقساط اصل وامها و اعتبارات و بهره و كارمزد و سایر وجوه مربوط به وامها و اعتبارات پرداخت شده به دولتها و موسسات خارجی و بین المللی .
6- بازپرداخت اصل وامها و اعتبارات و پرداخت بهره و كارمزد و سایر هزینه‌های مربوط به وامها و اعتبارات دریافتی دولت از خارج.
7- تنظیم و مراقبت در اجرای برنامه كمكهای فنی ایران به خارج با همكاری سازمان‌های مربوط.
8- مشاركت و همكاری با موسسات مالی بین‌المللی در مورد اعطاء وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی.
9- مراقبت در حسن اجرای قراردادهای منعقد مربوط به اعطاء وام و اعتبار و كمك‌های اقتصادی و فنی و سرمایه‌گذاری.
10- مراقبت در حسن اجرای قراردادهای منعقد مربوط به اخذ وام و اعتبار از خارج از طرف دولت.

 


اخبار