یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

راهنمای پذیرش سرمایه گذاری خارجی

دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از سرمایه گذاری خارجی در ایران از كلیه سرمایه گذاران خارجی درخواست می نماید كه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (قانون) و آئین نامه اجرایی آن را (آئین نامه) بـا دقت و تـوجه كـافی مطالعه فرمایند تا ضمن آشنایی با حقوق خود، تسهیلات و حمایت های ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب این قانون از تعهدات و الزامات قانونی خود در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز مطلع شوند.

* در این  راهنما ابتدا بطور خلاصه به روند بررسی درخواست سرمایه گذاران خارجی در ســازمان سرمایه گذاری تا مرحله صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی بشرح نمودار شماره (1) اشاره می گردد. سپس موادی از قانون و آئین نامه اجرایی آن كه به تضمین های قابل ارائه به سرمایه گذار، حقـوق و تسهیـلات و حمایت های ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون مذكور و همچنین تعهدات و الــزامات قانونی سرمایه گذار خارجی اشاره مینماید را توضیــح میدهــد. و در بخش پایانی نیز چگونگی ورود و نحوه ثبت سرمایه های خارجی در سازمان سرمایه گذاری پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی بشرح نمودار شماره (2) اضافه گردیده است.

1- روند بررسی درخواست سرمایه گذاران خارجی در سازمان سرمایه گذاری تا مرحله  صــدور مجوز.
سرمایه گذاران خارجی كه قصد دارند در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران سرمایه گذاری نمایند در مرحله نخست می بایست درخواست سرمایه گذاری خود را در چارچوب   فرم  مخصوصی ٭ كه از طریق سازمان (مراجعه حضوری یا سایت اینترنتی سازمان) قابل دریافت می باشد تكمیــل و به ســازمان ارائه نمایند. درخــواست سرمایه گذار خارجی توسط سازمان در هیأت سرمایه گذاری خارجی مطرح و تا مرحله صدور مجــوز ســرمایه گذاری خارجی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. كلیه مراحل مربوطه از زمان ارائه درخواست سرمایه گذار به سازمان تا صدور مجــوز سرمایه گذاری خارجی در نمودار شماره (1) ارائه شده است.
٭انتخاب فرم بستگی به روش سرمایه گذاری خارجی و توافقی است كه بین طرفین مشاركت (سرمایه گذار داخلی و خارجی)صورت می پذیرد. این فرم می بایست به زبان انگلیسی ارائه شود مگر در مواردی كه سرمایه گذار خارجی یك ایرانی مقیم خارج یا از كشورهای فارسی زبان شامل تاجیكستان و افغانستان باشد.

2- پوشش های تضمینی و حمایتی:
* تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالكیت، (ماده 9 قانون)

* تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در سرمایه گذاریهای   خارجــی به روش ترتیبـــات قراردادی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت، (ماده 17 قانون و   ماده 26 آئین نامه)

* تضمین خرید كالا و خدمات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی در مواردی كه دستگاه دولتی خریــدار انحصـــاری و یا عرضه كننــده كــالا و خدمــات تولیــدی به قیمت رایانـه ای است. (مـاده 11 آئین نامه)

حقوق و تسهیلات:
*برخورداری سرمایه گذاری خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یكسان با سرمایه گذاری داخلی،   (ماده 8 قانون)

* انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در كشور بصورت ارز و یا كالا، (مــواد 18-13 قانون)

*امكان سرمایه گذاری خارجی بصورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری، (ماده 4 آئین نامه)

*پذیرش سرمایه گذاری خارجی در كلیه زمینه های تولیدی، صنعتی و كشاورزی، حمل و نقل ارتباطات، خدمات و تأمین آب و برق و گازو انرژی

*امكان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی، (ماده 19 قانون)

*امكــان تملـــك زمیـن به نام شـــركت (ثبت شده در ایران) در سرمایه گذاریهای مشترك، (مــاده 34 آئین نامه)

*ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه گذاران خارجی،مدیران، كارشناسان و بستگان درجه یك آنها و امكان تمدید آن، (ماده 20 قانون و 35 آئین نامه)

*تصمیم گیـری نسبت به درخــواست های سرمایه گـــذاران خــارجی حداكثر ظرف مدت 45 روز، (ماده 6 قانون). (لطفاً به زیرنویس نمودار شماره (1) توجه گردد.)

*انتخاب روش سرمایه گذاری در طرح مورد نظر بصورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) یا ترتیبات قراردادی از جمله روشهـــایBoT ، بای بك و مشـاركت مدنی توسط سرمایه گــذار، (ماده 3 قانون)

*پـذیرش سـرمـایـه گـذاری اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی كـه با سرمایه منشأ خارجی در كشور سـرمـایـه گـذاری مینمایند و اعـطـای تسهیلات و حمـایت هـای قـانون تشـویق و حمـایت سرمایه گذار خارجی به آنها. (ماده 1 قانون).


*سرمایه گذار خارجی می بایست، از میان فهرست موسسات حسابرسی تایید شده عضو جامعه حسابداران رسمی ایران كه توسط سازمان سرمایه گذاران تهیه شده است یك موسسه حسابرسی را بمنظور تأیید گزارشات مالی و سالانه طرح خود انتخاب نماید. (مواد 22 و 23 و 1 آئین نامه).

3- تعهدات و الزامات حقوقی سرمایه گذار: 
*درخواستهای سرمایه گذاران خارجی بمنظور پذیرش، ورود، بكارگیری، خروج سود و سرمایه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می بایست صرفاً به سازمان سرمایه گذاری تسلیم و از آن طریق اقدام گردد. (ماده 5 قانون).

* هـر گـونه تغییر در نـام، نشـانی، شكل حقوقی و تابعیت سرمایه گذار خارجی و تغییرات بیش از 30 درصد در مـالكیت وی مـی بایست تـوسط سرمایه گــذار خارجــی به اطلاع سازمان رسانده شود.(ماده 33 آئین نامه).

* چـنانچه سـرمـایـه گـذار خارجی قصد واگذاری سرمایه گذاری خود به سایر سرمایه گذاران را داشته بـاشد ضروریست سازمان سرمایه گذاری را مطلع نماید. درصورت واگذاری به سرمایه گذاری خارجی دیگر ضروریست اقدامات لازم درخصوص موافقت هیأت و اخذ مجوز از طریق سازمان معمول گردد. (ماده 10 قانون).

* كلیه درخواستهای سرمایه گذار خارجی در موارد انتقال سود، سرمایه و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می بایست مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو حسابرسان رسمی ایران به سازمان ارائه گردد. (مواد 22 و 23 آئین نامه).

* ظرف مدت تعیین شده در مجوز سرمایه گذاری خارجی كه معمولاً 6 ماه است، سرمایه گذار موظف به وارد نمودن بخشی از سرمایه به كشور برای اجرای طرح مصوب میباشد. در صورت عدم ورود سرمایه ظرف مدت مذكور و به منظور ممانعت از ابطال مجوز صادره ضروری است سرمایه گذار دلایل و توجیهات لازم را برای تمدید مدت اعتبار مجوز به سازمان ارائه نماید. (ماده 32 آئین نامه).

* سرمایه گذار خارجی موظف است ورود سرمایه های خود را از جمله سرمایه نقدی و غیرنقدی در چارچوب مجوز سرمایه گذارخارجی صادره به سازمان سرمایه گذاری اعلام نماید تا در سازمان به ثبت رسیده و تحت پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد. عدم ثبت سرمایه های وارده در سازمان به معنای عدم پوشش قانونی و حمایتی به سرمایه های مذكور میباشد. (ماده 11 قانون و ماده 24 آئین نامه).

* ایرانیانی كه قصد دارند با سرمایه منشأ خارجی در ایران سرمایه گذاری و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرند می بایست در خارج از كشور فعالیت اقتصادی و تجاری داشته و مستندات مربوطه را به سازمان سرمایه گذاری ارائه نمایند. (ماده 5 آئین نامه).

* پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بنگاهها و شركت های اقتصادی موجود ایرانی (خرید سهام) مشروط به ایجــاد ارزش افــزوده در واحـــد اقتصــادی مورد نظــر پس از خــرید سهــام میبــــاشد. (مـاده 7 آئین نامه).

4- سایر مزایا و تسهیلات :
* سرمایه گذاران خارجی میتوانند بخشی از سرمایه خود را از منابع داخلی و خارجی بصورت وام تهیه نمایند. بدیهی است تضمین تعهدات بازپرداخت وام اخذ شده برعهده وام گیرنده است.

* سرمایه خارجی میتواند به شكل ارز نقدی، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، دانش فنی و سایر اشكال حقوق مالكیت معنوی به كشور وارد و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرد. نحوه ورود و ثبت آورده سرمایه گذار خارجی در نمودار شماره (2) مشخص شده است.

* هشتاد درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت 4 سال از مالیات معاف می باشد.

* 100 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق كمتر توسعه یافته به مدت 10 سال مشمول مالیات نخواهد بود.

* تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی سالانه از پرداخت 50 درصد مالیات متعلقه معاف هستند.

* 100 درصد درآمد ناشی از صادرات كالاهای صنعتی و كشاورزی و صنایع تبدیلی و تكمیل آن از شمول مالیات معاف است.

* 50 درصد درآمد ناشی از صدور كالاهایی كه با هدف توسعه صــادرات غیر نفتی به خارج صـــادر می  شوند از شمول مالیات معاف است.

* 100 درصد درآمد حاصل از صدور كالاهای ترانزیت وارده به كشور از شمول مالیات معاف است.

* سرمایه گذاری مجدد شركتهای تعاونی و خصوصی با هدف توسعه، بازسازی و تكمیل واحد صنعتی و معدنی موجود از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود.

 


اخبار