یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

 

پرسخ و پاسخ در خصوص سرمایه گذاری
قسمت اول
1-آیا سرمایه گذاری خارجی در ایران مجاز است؟
سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات جاری كشورمجاز می باشد.هرسرمایه گذارخارجی می تواند به منظور عمران وآبادی وفعالیتهای تولیدی در هرزمینه ای اعم از صنعتی،معدنی،كشاورزی وخدماتی مبادرت به سرمایه گذاری نمایدولیكن از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران ،فقط سرمایه گذاریهایی مشمول مزایاوحمایتهای قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی (قانون سرمایه گذاری خارجی قرارمی گیرد كه مجوز لازم رابراساس این قانون دریافت نموده باشند.
2-هدف از پذیرش سرمایه گذار خارجی چیست؟
هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی دركشوررشدو توسعه اقتصادی ،افزایش فرصتهای شغلی،اخذوتوسعه فن آوری ومهارتهای مدیریتی وارتقاء كیفیت تولیدات وافزایش توان صادراتی كشورمی باشد. سرمایه گذاران خارجی درچارچوب كلیه روشهای مشاركت حقوقی (بصورت سرمایه گذاری مستقیم)ویاترتیبات قراردادی قابل انجام است.منظوراز ترتیبات قراردادی،انواع روشهای تامین مالی است كه در چارچوب روشهای مشاركت مدنی ،بیع متقابل وانواع روشهای ساخت،بهره برداری وواگذاری صورت می گیرد.
3-ویژگیهای ناظربرانواع روشهایسرمایه گذاری خارجی كدام است؟
الف-مشاركت حقوقی(سرمایه گذاری مستقیم):
منظور از مشاركت حقوقی،سرمایه گذاری سهمی سرمایه گذار خارجی در یك شركت ایرانی اعم از موجود یاجدیدمی باشد.میزان سهم الشركه یاسهام سرمایه گذارخارجی،درشركت ایرانی تابع محدودیت نیست وسرمایه گذاربه نسبت سرمایه ویاسهم خود درشركت ،درمدیریت واداره امورشركت نقش دارد.
ب-ترتیبات قراردادی:
سرمایه گذاران خارجی در چارچوب ترتیبات قرادادی شامل روش های مدنی،بیع متقابل،ساخت ،بهره برداری وواگذاری می باشدو در كلیه بخش ها قابل انجام است.بازگشت سرمایه ومنافع حاصله در اینگونه سرمایه گذاریها صرفا از عملكرداقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری بدون اتكاءبه تضمین دولتها،بانكها وشركتهای دولتی میسر می باشد.
4-سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چه بخشهایی مجاز است؟
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كلیه زمینه هایی كه فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است ،قابل انجام می باشد.
سرمایه گذاری خارجی در كلیه بخشهای اقتصادی مجاز است لكن در بخشهایی كه در اختیاردولت می باشد،سرمایه گذاری خارجی فقط در چارچوب ترتیبات قراردادی مندرج در بندب ماده 3 قانون سرمایه گذاری خارجی ،قابل انجام است.
5- چه نوع تشكل حقوقی برای تحقق یك سرمایه گذاری خارجی تجویزمی شود؟
طبق قانون تجارت ایران هفت نوع شركت یاشخصیت حقوقی قابل تاسیس است كه از بین آنها تشكیل شركت سهامی كه در آن سرمایه به سهام تقسیم می شود بعنوان رایج ترین ومقبولترین شكل تشكل حقوقی تجویز می شود.
6-آیا برای داشتن سرمایه گذار خارجی درایران داشتن شریك محلی الزامی است؟
البته داشتن شریك محلی الزامی نیست ولی معمولاسرمایه گذاران خارجی به علت آشنایی طرفهای ایرانی با شرایسط كار،مقررات وروابط اداری واستفاده از انكانات محلی كه می توانداز طریق طرف های مناسب ایرانی در اختیار گذاشته شود،تمایل دارندشریك محلی داشته باشند.
7- حد مجاز سرمایه گذاری خارجی چه میزان است؟
هیچ محدودیتی از نظر درصدمشاركت ومیزان سرمایه گذاری برای سرمایه گذارای مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
8-منظوراز نسبت های 25 و 35درصدمذكوردربند(د)ماده 2 قانون سرمایه گذاری خارجی چیست؟
نسبت های مذكور ارتباطی به درصدسرمایه گذاری نداردوهمانطوركه در گفته شدهیچ محدودیتی به لحاظ درصدمشاركت خارجی درشركتهای خارجی در شركتهای ایرانی اعمال نمی شود.نسبتهای یادشده ناظربه تعیین ارزش كالاها وخدمات تولیدی سرمایه گذاری خارجی در كل اقتصاد كشور می باشدكه در هربخش وزیربخش اقتصادی در زمان صدورمجوز ،سرمایه گذاری خارجی محاسبه می گردد.
9-آیا سرمایه گذاری خارجی در صنایع بالا دستی نفت وگاز مجاز می باشد؟
سرمایه گذاری خارجی بصورت غیرمستقیم در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز مجاز نیست.ولی پذیرش سرمایه گذاری خارجی دراین زمینه ها درچارچوب ترتیبات قراردادی امكان پذیراست.
10-آیا كاربرداسامی ونامهای تجاری درسرمایه گذاری خارجی مجاز است؟
كاربرد اسامی و نامهای تجاری دركلیه زمینه ها مجاز می باشد.
11-آیاسرمایه گذاری خارجی درشركتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهاءدارمجاز است؟
منعی برای سرمایه گذاری خارجی درشركتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار وجود ندارد وسرمایه گذاران خارجی علاقمند به خریدسهام شركتهای پذیرفته شده دربورس می توانند قبل از خرید،نظر مساعدسازمان سرمایه گذاری رابرای برخورداز پوشش قانون سرمایه گذاری خارجی اخذ وسپس مبادرت به خریدسهام در بورس نمایند.
12-منظوراز مناطق ویژه اقتصادی چیست ودرحال حاضرچند منطقه ویژه اقتصادی در كشوروجود دارد؟
مناطق ویژه اقتصادی مناطق محصورگمرگ می باشند كه ورود كالا،ماشین آلات وتجهیزات به آن مناطق از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی می باشد.درحال حاضر 22منطقه ویژه اقتصادی در كشور وجود دارد.
13-آیا تفاوتی بین سرمایه گذاری خارجی درمناطق آزاد تجاری-صنعتی،مناطق ویزه اقتصادی وسرزمین اصلی وجود دارد؟
سرمایه گذاری در مناطق آزاد تابع مقررات خاص سرمایه گذاری دراین مناطق می باشد.منظورازمناطق آزاد،مناطقی هستند كه قانونا به عنوان مناطق آزادشناخته شده اند و درحال حاضرشامل سه منطقه قشم،كیش و چابهارمی باشد.مناطقی كه تحت عنوان مناطق ویزه اقتصادی از آنها یاد می شود جزئی از سرزمین اصلی می باشند وسرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی از آنها یادمی شود جزئی از سرزمین اصلی می باشند وسرمایه گذاری در مناطق ویزه به مثابه سرمایه گذاری درسرزمین اصلی تلقی می گردد.درهرحال با توجه به دامنه شمول قانون سرمایه گذاری خارجی به قلمروجمهوری اسلامی ایران،سرمایه گذاری خارجی كه در درمناطق آزادتجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد نیز می تواننداز مزایای قانون مزبورمشروط به طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوزسرمایه گذاری برخوردارشوند.
14-فرق بین شركت ایرانی و شركت خارجی از حیث قوانین ایران چیست؟
شركت ایرانی: شركتی است كه طبق قانون تجارت ایران تشكیل وبه ثبت برسد،حتی اگرسهام الشركه این شركتهاصددرصدبه اشخاص حقیقی یاحقوقی خارجی تعلق داشته باشد.
شركتهای خارجی :شركتهایی هستندكه شعبه یانمایندگی آنها درایران به ثبت می رسدومحل ثبت شركت مادردرخارج از ایران می باشد.
15-آیا تاسیس شعبه و نمایندگی شركتهای خارجی درایران امكان پذیر است؟
بلی هرشركت خارجی برای توسعه امورتجاری خود وانجام تكالیف قراردادی وفعالیتهای بازاریابی وغیره می تواندمبادرت به ثبت شعبه ویا نمایندگی شركت مادردرایران نماید.برای تاسیس شعبه ونمایندگی،مقررات خاصی حاكم است ومتقاضیان بایدمستقیما به اداره ثبت شركتها ومالكیت صنعتی مراجعه نماید.
16- آیا تاسیس شعبه و نمایندگی بعنوان سرمایه گذاری خارجی قلمداد می شود؟
خیر،تاسیس شعبه ویانمایندگی ،سرمایه گذاری خارجی قلمداد نمی گرددوهر گونه سرمایه گذاری بایداز طریق تشكیل یك شركت ایرانی و یامشاركت در یك شركت ایرانی موجود درسرمایه گذاری مستقیم خارجی ویادرچارچوبترتیبات قراردادی صورت پذیرد.
17-شهرك های صنعتی واجد چه ویژگی هستند و چه تسهیلاتی درآنها فراهم است؟
شهرك های صنعتی شهرك هایی هستند كه توسط شركت شهرك های صنعتی ایران وابسته به وزارت صنایع ومعادن درسراسركشور ودرقطب های صنعتی به صورت شهرك های از پیش ساخته طراحی وآماده استفاده سرمایه گذاران می باشند.حتی دربرخی از شهركها كارخانه ها و كارگاههای صنعتی به صورت ساخته شده آماده واگذاری می باشند.نكته مهم دردراین شهركها ،دسترسی وآماده بودن خدمات زیربنایی از قبیل آب ،برق،گازوتلفن ودسترسی به شبكه های عمده حمل ونقل كشورمی باشد.
قسمت دوم
قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری
18-قانون حاكم برسرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟
قانون حاكم برسرمایه گذاری خارجی ایران،قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381شمسی(2002میلادی)می باشدكه دراین مجموعه باعنوان قانون سرمایه گذاری خارجی از آن یاد خواهدشد.دامنه شمول این قانون به كل قلمروجمهوری اسلامی ایران تسری دارد وكلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند براساس این قانون در كشور سرمایه گذاری كنند.
19-نقش قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ارتباط باسرمایه گذاری خارجی درمناطق آزاد چیست؟
هرچندسرمایه گذاری خارجی درمناطق آزادتجاری-صنعتی تابع مقررات سرمایه گذاری درمناطق آزاداست ولی این امكان میسراست كه سرمایه گذاران خارجی براساس قانون سرمایه گذاری خارجی درمناطق آزادسرمایه گذاری نموده واز پوشش حمایتی قانون یادشده برخوردارشوند.
20-منظور از حمایت درقانون سرمایه گذاری خارجی چیست؟
منظور از حمایت :برخورداری از حقوق ومزایای خاصی است كه بموجب قانون سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذار تعلق می گیرد. به عبارت دیگر سرمایه گذاری هایی كه از طریق این قانون انجام نشوند، از چنین حقوقی برخوردارند.
21-این حقوق ومزایا كدامند؟
بارزترین حقوقی كه براساس قانون مذكوربه سرمایه گذارخاذجی تعلق می گیرد شامل مواردذیل می باشد:
حق انتقال سود وسرمایه ومنافع آن به ارز خارجی
حق دریافت خارت ناشی از سلب مالكیت وملی شدن سرمایه خارجی
حق دریافت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت كه موجب ممنوعیت یاتوقیف اجرای قراردادهای مالی سرمایه گذارخارجی گردد.
22-آیا تسهیلات و مزایای دیگری نیز به سرمایه گذارخارجی تعلق می گیرد؟
بلی،سایرتسهیلات ومزایای مندرج درقانون سرمایه گذاری خارجی وآیین نامه اجرایی آن به شرح ذیل می باشد:
انتقال وجوه ناشی از قراردهای مختلف سرمایه گذاری و انتقال تكنولوژی
انتقال اصل وسود تسهیلات مالی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی
امكان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به محاكم داوری بین المللی
استفاده از كارشناسان خارجی در امورمربوط به پروژههای سرمایه گذاری
انجام صادرات بدون سپردن تعهدبرای بازگشت ارزحاصله به كشور
نگهداری ارزحاصل ازصادرات درخارج ازكشور
عدم الزام به رعایت ضوابط قیمت گذاری،توزیع،عدم ساخت والزامات ساخت داخل
23-آیا اخذمجوز سرمایه گذاری برای كلیه سرمایه گذاریهای خارجی الزامی است؟
بلی،اخذ مجوز برای سرمایه گذاری خارجی كه براساس قانون سرمایه گذاری خارجی انجام می شوند، الزامی است اینگونه سرمایه گذاری ها با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادرمی شود.به عبارت دیگر هر مورد سرمایه گذاری خارجی نیاز به اخذ مجوز خاص دارد.
24-در مجوز سرمایه گذاری چه مسایلی عنوان می گردد؟
در مجوز سرمایه گذاری، زمینه مورد سرمایه گذاری، شركای ایرانی وخارجی، نوع و نحوه سرمایه گذاری، درصد مشاركت ومیزان سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصله وسایرشرایط مربوط به طرح مورد سرمایه گذاری ذكر می گردد.
25- چه اشخاصی می توانند درجمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند؟
كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی ویاشركت ها،موسسات وسازمانهای بین المللی وهمچنین اشخاص حقیقی ویاحقوقی ایرانی دارای سرمایه بامنشاء خارجی می توانندطبق مقررات قانون
سرمایه گذاری خارجی مبادرت به سرمایه گذاری در كشورنموده واز مزایای قانون برخوردارند.
26-آیا سرمایه گذاری ایرانیان می تواندمشمول قانون سرمایه گذاری خارجی قرارگیرد؟
بلی،اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی هماننداشخاص حقیقی وحقوقی خارجی می توانندبراساس قانون سرمایه گذاری خارجی درایران سرمایه گذاری نموده واز مزایای قانون برخوردارشوند مشروط به اینكه سرمایه وارده ایشان منشاء خارجی داشته باشدوعلاوه براین سرمایه گذارمستنداتی كه موید فعالیتهای اقتصادی وتجاری ایشان درخارج باشد ارائه نماید.
27-آیا مجوز سرمایه گذاری دارای مدت اعتبارمشخصی است؟
بلی،چنانچه سرمایه گذارخارجی پس ازصدورمجوزدرمدت مشخص كه به اقتضای طرح موردسرمایه گذاری به تشخیص هیات سرمایه گذارخارجی تعیین می گردد،اقدام به ورودبخشی ازسرمایه به كشورننماید مجوزسرمایه گذاری وی باطل شده تلقی می گردد.
28-تمدیدمهلت اعتبارمجوز سرمایه گذاری چگونه قابل انجام است؟
سرمایه گذارخارجی می تواندقبل از پایان مهلت اعتبارمجوز،باارایه دلایل قانع كننده درخواست تمدید مدت اعتبار مجوزرابنماید.هیات سرمایه گذاری،درخواست تمدید رابررسی ودرصورت موافقت ،مهلت مجددی رابرای ورودسرمایه تعیین می نماید.
29-آیاشركتهای دولتی خارجی نیزمی توانند درچارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی اقدام به سرمایه گذاری درایران نموده وازمزایای قانون یادشده برخوردارشوند؟
30-زمینه های سرمایه گذاری خارجی درایران كدام است؟
زمینه های سرمایه گذاری خارجی درایران بسیارمتنوع بوده وهمه زمینه های تولیدی اعم از صنعتی،معدنی،كشاورزی،خدماتی ومجموعه فعالیتهایی كه به عمران وفعالیتهای تولیدی منجرمی شود راشامل می گردد.
31-آیا فعالیتهای صرفا تجاری می تواند سرمایه گذاری خارجی محسوب شود؟
انجام فعالیتهای صرفا تجاری،سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شود،لیكن انجام فعالیتهای تجاری كه مكمل فعالیتهای تولیدی درطرحهایمصوب باشد،امكان پذیراست.
32-آیا سرمایه گذاری خارجی دربخش خدمات تحت پوشش قرارمی گیرد؟
سرمایه گذاری خارجی درامورخدماتی می تواند تحت پوشش قانون سرمایه گذاری خارجی قرارگرفته وازمزایای قانونی یادشده برخوردارشود.
33-آیا حمایت دولت براساس قانون سرمایه گذاری خارجی بطورخودبخودبه سرمایه گذاریهای خارجی تسری می یابد؟
برقراری حمایت دولت براساس قانون سرمایه گذاری خارجی مستلزم اخذمجوزسرمایه گذاری براساس قانون یادشده می باشد.
34-سرمایه گذاری خارجی كه قبلا انجام شده ولی ازپوشش حمایتی قانون برخوردارنبوده است چگونه و درچه زمانی می تواندازپوشش قانون برخوردارشود؟
سرمایه گذاریهایی كه درگذشته انجام شده وتحت پوشش قانون نبوده انددرهرزمان پس از طی مراحل پذیرش برای اخذمجوزسرمایه گذاری مشروط به ایجادارزش افزوده جدیدمی توانند تحت پوشش قانون قرارگیرند.
35-آیا امكان سرمایه گذاری خارجی در واحدهای موجود وجود دارد؟
ازنظر مقررات وقانون سرمایه گذاری خارجی تفاوتی بین یك سرمایه گذاری جدیدیاسرمایه گذاری در یك واحد اقتصادی موجود وجود ندارد وكلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند درهرزمان مبادرت به سرمایه گذاری دریك طرح جدیدویابنگاه اقتصادی موجود نمایند.البته در بنگاههای موجود پذیرش سرمایه گذاری ضمن اینكه منوط بها خذمجوزسرمایه گذاری می باشدمی بایست منجربه ایجادارزش افزوده درنتیجه افزایش سرمایه گذاری،ارتقاء مدیریت،توسعه صادرات وبهبودسطح فن آوری درهمان بنگاه گردد.
36-سرمایه گذاری خارجی دربنگاههای اقتصادی موجود چگونه قابل پذیرش است؟
ازنظر مقررات پذیرش،اینگونه سرمایه گذاریهای نیزدرهرزمان پس از طی مراحل پذیرش برای اخذمجوزسرمایه گذاری مشروط به ایجادارزش افزوده جدید،می توانند تحت پوشش قانون قرارگرفته وازمزایای قانون بهره مند شوند.
قسمت سوم
نظام پذیرش
37-متولی پذیرش وحمایت ازسرمایه گذارای خارجی درجمهوری اسلامی ایران چه سازمانی است؟
سازمان سرمایه گذاری و كمكهای فنی واقتصادی ایران بعنوان تنها نهاد مركزی دولتی است كه براساس قانون متولی امرپذیرشض وبرقراری حمایت نسبت به سرمایه های خارجی طبق سرمایه گذاری خارجی می باشد.مجوز سرمایه گذاری خارجی توسط سازمان سرمایه گذاری صادرمی شود.
38-مراحل صدورمجوزسرمایه گذاری خارجی كدام است؟چه مداركی برای صدوراین مجوزلازم است؟
مراحل صدورمجوزسرمایه گذاری بسیاركوتاه وساده می باشد.بادرخواست رسمی سازمان سرمایه گذاری خارجی خطاب به سازمان سرمایه گذاری،موضوع ظرف 15روزكاری به هیات سرمایه گذاری خارجی گزارش داده می شودوپس از آن مجوزسرمایه گذاری صادرمی گردد.
39-سازمان سرمایه گذاری چه خدماتی به سرمایه گذاران خارجی ارائه می دهد؟
سازمان درهمه مسایلی كه سرمایه گذارخارجی باآن مواجه است می تواندموردخطاب ومشاوره قرارگیرد.دراین ارتباط سرمایه گذارازطریق مركز خدمات سرمایه گذاری مستقردرسازمان،همواره بایك سازمان تماس مستقیم خواهد داشت كه این امرموجبات صرفه جویی دروقت وهزینه ها را بدنبال دارد.
40-منظور از مركزخدمات سرمایه گذاری چیست؟
مركزخدمات سرمایه گذاری بعنوان كانون مراجعات سرمایه گذاران خارجی درمحل سازمان تشكیل شده است.دراین مركز نمایندگان دستگاههای اجرایی كه مرتبطباامورسرمایه گذاری هستند،استقراریافته وبطورمستمرپاسخگوی كلیه سئوالات وپیگیراموراجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی درحوزه مسئولیت خود می باشند.مراجعه به مركز موجب می گرددسرمایه گذاران دروقا وانرژی خود صرفه جویی نمایند ودرسریعترین زمان مسائل خودراپیگیری واجرانمایند.
41-آیا سازمان علاوه برخدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران خارجی خدمات دیگری نیز ارایه می دهد؟
سازمان علاوه برخدمات مشاوره ای كه دراختیارسرمایه گذاران قرارمی دهدخدمات زیر رانیز ارایه میدهد :
ارایه اطلاعات درخصوص كلیه قوانین ومقررات ناظرومربوط به سرمایه گذاری خارجی
معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی دركشور
هماهنگی وانجام استعلامات لازم باسازمان های مختلف درموردپیشنهادات سرمایه گذاری
پیداكردن شركاء وطرفهای مناسب اعم از داخلی وخارجی
انجام امورجاری وتلاش درجهت حل وفصل اختلافات سرمایه گذاران
برنامه ریزی وتدارك لازم برای انجام ملاقاتها وبرگزاری جلسات باسازمانهای مختلف.
 
قسمت چهارم
سرمایه خارجی
42-اشكال سرمایه خارجی چیست؟
 اشكال سرمایه خارجی درقانون سرمایه گذاری خارجی بسیارمتنوع می باشد وعلاوه برسرمایه نقدی شامل كلیه اشكال غیرنقدی اعم از ماشین آلات،تجهیزات،قطعات،مواداولیه،دانش فنی وخدمات تخصصی نیز می گردد
43-آیا همه نوع ارزخارجی برای ورود سرمایه نقدی قابل قبول است؟
فقط ارزهایی به عنوان سرمایه نقدی قابل ثبت می باشندكه از نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ارزقابل قبول تلقی می شوند.
44-سرمایه نقدی چگونه به كشور وارد میشود؟
سرمایه نقدی بایدازمجرای سیستم بانكی ویامجاری رسمی مورد تایید بانك مركزی به كشور وارد شود.بدیهی است كه ارزهای وارده باید جزو ارزهای قابل قبول بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
45-آیا ارز نقدی وارده به كشور می بایست به ریال تسعیرگردد؟
آن بخش از ارز نقدی كه به تشخیص سرمایه گذار می بایستی به ریال تبدیل شود از طریق سیستم بانكی توسط بانك دریافت كننده به نرخ روز بانك خریداری شده و معادل ریالی ارز وارده به حساب شركت مشترك یابنگاه اقتصادی سرمایه پذیر واریز گردد.
46-آیا سرمایه گذارخارجی می تواند ارز نقدی وارده را به ریال تسعیرننماید و برای پرداخت بهای برخی ازسفارشات خارجی مربوط به طرح سرمایه گذاری استفاده كند؟
ارز نقدی همانطوریكه می تواند به ریال تبدیل شود این امكان فراهم است كه بصورت ارز در حساب ارزی شركت مشترك یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیرسپرده شده و با نظارت سازمان سرمایه گذاری برای پرداخت سفارشات خارجی ویاسایرهزینه های ضروری طرح مورد نیاز عینا مورداستفاده قرارگیرد.نگهداری سرمایه بصورت ارز بدون تبدیل سرمایه گذاررا از نوسانات نرخ ارزمصون نگهداشته و به وی امكان می دهد در زمان مناسب به تشخیص خود از آن استفاده نماید.
47-تسعیرارزهای وارده باچه نرخی انجام می شود؟
نرخ قابل محاسبه برای آورده نقدی سرمایه گذاران خارجی،نرخ رایج درشبكه پولی رسمی كشورویانرخ آزاد روز به تشخیص بانك مركزی است.
48-آیا برای تقویم سرمایه خارجی ارزیابی آن لازم است؟
بلی،تقویم ارزش سرمایه اعم از اینكه سرمایه نقدی یاغیرنقدی باشد ضروری است.درموردسرمایه نقدی و غیرنقدی نرخ تبدیل بانك درروز ورود،مبنای ارزیابی قرارمی گیرد.
ورود ماشین آلات،تجهیزات،قطعات و مواد اولیه (سرمایه غیرنقدی) مستلزم طی چه تشریفاتی است؟
اصولا ورود سرمایه غیرنقدی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی تابع تشریفات ورود كالای تجاری نیست و صرفا به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری اقلام غیرنقدی از هر قبیل براساس فهرستی كه قبلا به تصویب رسیده و ثبت آماری (ثبت سفارش) آن در وزارت بازرگانی انجام شده باشد.مستقیما قابل ورود به كشور می باشد
 
قسمت پنجم
مسائل مالیاتی وگمركی
49-نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی درایران چقدراست؟
نرخ مالیات برای همه اشخاص حقوقی 25 درصد درآمد مشمول مالیات می باشد.
50-نحوه اخذ مالیات ا ز قراردادهای پیمانكاری چگونه است؟
درآمد مشمول عملیات پیمانكاری اشخاص خارجی در ایران،نسبت به عملیات هرنوع كارساختمانی،تاسیسات فنی وتاسیساتی شامل تهیه ونصب مواد مذكور یا حمل ونقل،تهیه طرح ساختمانها وتاسیسات،نقشه كشی،نقشه برداری،نظارت ومحاسبه فنی وارایه تعلیمات وكمكهای فنی،انتقال دانش فنی وسایر خدمات در تمام موارد به ماخذ 12% كل دریافتی سالانه آنها خواهد بود(بندالف،ماده 107)،البته درموارد عملیات پیمانكاری كه كارفرما وزارتخانه و موسسات و شركتهای دولتی یاشهرداریها باشند،آن قسمت از مبلغ قراردادكه ازطریق خرید داخلی و یاخارجی به مصرف خرید لوازم واقلام قرارداد كه از طریق خریدداخلی یاخارجی به مصرف خریدلوازم و تجهیزات می رسد مشروط به آن كه درقراردادیا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم وتجهیزات می رسد مشروط به آن كه درقراردادیااصلاحات والحاقات بعدی آن مبالغ لوازم وتجهیزات بطورجدا ازسایراقلام درج شده باشد،ازپرداخت مالیات بردرآمد معاف خواهد بود.
51-نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات ونرخ قابل اعمال درطرحهایی كه به روش ساخت،بهره برداری وواگذاری(BOT)انجام می شوند،چگونه است؟
محاسبه درآمد سرمایه گذاران خارجی كه از طریق انعقادقراردادهای ساخت،بهره برداری وواگذاری(BOT)مبادرت به سرمایه گذاری درایران می نمایند.ازطریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها انجام می گیرد وپس از كسرهزینه های قابل قبول نرخ ثابت 25درصداعمال می گردد.
52-نحوه محاسبه مالیات حقوق كارشناسان خارجی چگونه است؟
نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی اعم از ایرانی وخارجی از 15 تا35درصددرآمد مشمول مالیات مالیات متناسب با طبقات درآمدی مختلف تعیین شده است.
53-مالیات نقل وانتقال سهام شركتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهاءدارچه میزان است؟
از هرنقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام وسهم الشركه كه مالیات مقطوعی به میزان 4% ارزش اسمی سهام ویاسهم الشركه وصول می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-     آیا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مجاز است ؟
سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات جاری كشور مجاز می‌باشد. هر سرمایه‌گذار خارجی می تواند به منظور عمران و آبادی و فعالیتهای تولیدی در هر زمینه ای اعم از صنعتی، معدنی، كشاورزی و خدماتی مبادرت به سرمایه‌گذاری نماید. لیكن از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، فقط سرمایه‌گذاریهایی مشمول مزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (قانون سرمایه‌گذاری خارجی) قرار می‌گیرند كه مجوز لازم را براساس این قانون دریافت نموده باشند.
2 - هدف از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟
هدف از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در كشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فن آوری و مهارتهای مدیریتی و ارتقاء كیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی كشور می‌باشد.
3 - سرمایه‌گذاری خارجی در چه قالب حقوقی و قراردادی قابل انجام است ؟
سرمایه‌گذاران خارجی در چارچوب كلیه روشـهای مشاركت حقـوقی (بصورت سرمایه‌گذاری مستقیم) و یا ترتیبات قراردادی قابل انجام است. منظور از ترتیبات قراردادی، انواع روش‌های تأمین مالی است كه در چارچوب روشهای مشاركت مدنی، بیع متقابل و انواع روشهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری صورت می‌گیرد.
4 - ویژگیهای ناظر برانواع روشهای سرمایه‌گذاری خارجی كدام است ؟
الف- مشاركت حقوقی ( سرمایه‌گذاری مستقیم ) :
+ منظور از مشاركت حقوقی، سرمایه‌گذاری سهمی سرمایه‌گذار خارجی در یك شركت ایرانی اعم از موجود یا جدید می‌باشد . میزان سهم الشركه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی، در شركت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه‌گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شركت، در مدیریت و اداره امور شركت نقش دارد.
ب- ترتیبات قراردادی:
+ سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل روش‌های مدنی، بیع متقابل، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری می‌باشد و در كلیه بخش‌های قابل انجام است . بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایه‌گذاریها صرفاً از عملكرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری بدون اتكاء به تضمین دولت‌ها، بانكها و شركتهای دولتی میسر می‌باشد.
5 - سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چه بخشهایی مجاز است ؟
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كلیه زمینه‌هایی كه فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می‌باشد.
6 - سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی، در چه بخش‌هایی مجاز است ؟
سرمایه‌گذاری خارجی در كلیه بخشهای اقتصادی مجاز است لكن در بخشهایی كه در اختیار دولت می‌باشد، سرمایه‌گذاری خارجی فقط در چارچوب ترتیبات قراردادی مندرج در بند ب ماده 3 قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قابل انجام است.
7 - چه نوع تشكل حقوقی برای تحقق یك سرمایه‌گذاری خارجی تجویز می شود ؟
طبق قانون تجارت ایران هفت نوع شركت یا شخصیت حقوقی قابل تأسیس است كه از بین آنها تشكیل «شركت سهامی» كه در آن سرمایه به سهام تقسیم می شود بعنوان رایج ترین و مقبولترین شكل تشكل حقوقی تجویز می شود ( برای اطلاع بیشتر به راهنمای تشكیل شركت سهامی در ایران، به انتشارات سازمان سرمایه‌گذاری مراجعه شود).
8 - آیا برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشتن شریك محلی الزامی است؟
البته داشتن شریك محلی الزامی نیست ولی معمولاً سرمایه‌گذاران خارجی به علت آشنایی طرف‌های ایرانی با شرایط كار، مقررات و روابط اداری و استفاده از امكانات محلی كه می تواند از طریق طرف‌های مناسب ایرانی در اختیار گذاشته شود، تمایل دارند شریك محلی داشته باشند.
9 - حد مجاز سرمایه‌گذاری خارجی چه میزان است ؟
هیچ محدودیتی از نظر درصد مشاركت و میزان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
10 - بنابراین منظور از نسبت‌های 25 % و 35 % مذكور در بند (د) ماده (2) قانون سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟
نسبت‌های مذكور ارتباطی به درصد سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد سرمایه‌گذاری ندارد و همانطور كه در سئوال 9 گفته شد هیچ محدودیتی به لحاظ درصد مشاركت خارجی در شركتهای ایرانی اعمال نمی شود. نسبتهای یادشده ناظر به تعیین ارزش كالاها و خدمات تولیدی سرمایه‌گذاری خارجی در كل اقتصاد كشور می‌باشد كه در هر بخش و زیر بخش (رشته) اقتصادی در زمان صدور مجوز، سرمایه‌گذاری خارجی محاسبه می‌گردد.
11 - آیا سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع بالادستی نفت و گاز مجاز می‌باشد؟
سرمایه‌گذاری خارجی بصورت مستقیم در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز مجاز نیست. ولی پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه‌ها در چارچوب ترتیبات قراردادی امكان پذیر است.
12 - آیا كاربرد اسامی و نام‌های تجاری خارجی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی مجاز است؟
كاربرد اسامی و نام‌های تجاری در كلیه زمینه‌ها مجاز می‌باشد.
13 - آیا سرمایه‌گذاری خارجی در شركت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار مجاز است؟
منعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در شركت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار وجود ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی علاقمند به خرید سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس می توانند قبل از خرید، نظر مساعد سازمان سرمایه‌گذاری را برای برخورداری از پوشش قانون سرمایه‌گذاری خارجی اخذ و سپس مبادرت به خرید سهام در بورس نمایند.
14 - منظور از مناطق ویژه اقتصادی چیست و در حال حاضر چند منطقه ویژه اقتصادی در كشور وجود دارد؟
مناطق ویژه اقتصادی مناطق محصور گمركی می‌باشند كه ورود كالا، ماشین آلات و تجهیزات به آن مناطق از شمول مقررات صادرات واردات مستثنی می‌باشد. در حال حاضر 22 منطقه ویژه اقتصادی در كشور وجود دارد (برای اطلاع بیشتر به فهرست مناطق ویژه اقتصادی ضمیمه این مجموعه مراجعه شود).
15 - آیا تفاوتی بین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی وجود دارد ؟
سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، تابع مقررات خاص سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌باشد. منظور از مناطق آزاد، مناطقی هستند كه قانوناً به عنوان «مناطق آزاد» شناخته شده‌اند و در حال حاضر شامل سه منطقه قشم، كیش و چابهار می‌باشد. مناطقی كه تحت عنوان «مناطق ویژه اقتصادی» از آنها یاد می شود جزئی از سرزمین اصلی می‌باشند و سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه به مثابه سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی، تلقی می‌گردد. در هر حال با توجه به دامنه شمول قانون سرمایه‌گذاری خارجی به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری‌های خارجی كه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد نیز می توانند از مزایای قانون مزبور مشروط به طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری برخوردار شوند.
16 - فرق بین « شركت ایرانی » و « شركت خارجی » از حیث قوانین ایران چیست؟
« شركت ایرانی » شركتی است كه طبق قانون تجارت ایران تشكیل و به ثبت برسد، حتی اگر سهام‌الشركه این شركتها صد در صد به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق داشته باشد. « شركتهای خارجی » شركتهایی هستند كه شعبه یا نمایندگی آنها در ایران به ثبت می رسد و محل ثبت شركت مادر در خارج از ایران می‌باشد.
17 - آیا تأسیس شعبه و نمایندگی شركتهای خارجی در ایران امكان پذیر است ؟
بلی، هر شركت خارجی برای توسعه امور تجاری خود و انجام تكالیف قراردادی و فعالیت‌های بازاریابی و غیره می تواند مبادرت به ثبت شعبه و یا نمایندگی شركت مادر در ایران نماید. برای تأسیس شعبه و نمایندگی، مقررات خاصی حاكم است و متقاضیان باید مستقیماً به اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی مراجعه نمایند.
18 - آیا تأسیس شعبه و نمایندگی بعنوان سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد می شود؟
خیر، تأسیس شعبه و یا نمایندگی، سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد نمی‌گردد و هرگونه سرمایه‌گذاری باید از طریق تشكیل یك شركت ایرانی و یا مشاركت در یك شركت ایرانی موجود در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و یا در چارچوب ترتیبات قراردادی صورت پذیرد ( برای اطلاع بیشتر به سئوالات 3 و 4 مراجعه شود ).
19 - شهرك‌های صنعتی واجد چه ویژگی‌هایی هستند و چه تسهیلاتی در آنها فراهم است؟
شهرك‌های صنعتی شهرك‌هایی هستند كه توسط شركت شهرك‌های صنعتی ایران وابسته به وزارت صنایع و معادن در سراسر كشور و در قطب‌های صنعتی به صورت شهرك‌های از پیش ساخته‌، طراحی و آماده استفاده سرمایه‌گذاران می‌باشند. حتی در برخی از شهرك‌ها كارخانه‌ها و كارگاههای صنعتی به صورت ساخته شده آماده واگذاری می‌باشند. نكته مهم در این شهرك‌ها، دسترسی و آماده بودن خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و دسترسی به شبكه‌های عمده حمل و نقل كشور می‌باشد.
- قانون حاكم بر سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟
قانون حاكم بر سرمایه‌گذاری خارجی ایران، « قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری» خارجی مصوب سال 1381 شمسی (2002 میلادی ) می‌باشد كه در این مجموعه با عنوان « قانون سرمایه‌گذاری خارجی » از آن یاد خواهد شد. دامنه شمول این قانون به كل قلمرو جمهوری اسلامی ایران تسری دارد و كلیه سرمایه‌گذاران خارجی می توانند براساس این قانون در كشور سرمایه‌گذاری كنند.
21 - نقش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد چیست؟
هر چند سرمایه‌گذاری خارجی در « مناطق آزاد تجاری صنعتی » تابع مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است ولی این امكان میسر است كه سرمایه‌گذاران خارجی براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری نموده و از پوشش حمایتی قانون یاد شده برخوردار شوند.
22 - منظور از « حمایت » در قانون سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟
منظور از حمایت؛ برخورداری از حقوق و مزایای خاصی است كه بموجب قانون سرمایه‌گذاری خارجی به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاریهایی كه از طریق این قانون انجام نشوند، از چنین حقوقی برخوردار نخواهند بود.
23 - این حقوق و مزایا كدامند؟
بارزترین حقوقی كه براساس قانون مذكور به سرمایه‌گذار خارجی تعلق می‌گیرد، شامل موارد ذیل می‌باشد:
·  حق انتقال سود و سرمایه و منافع آن به ارز خارجی
·  حق دریافت خسارت ناشی از سلب مالكیت و ملی شدن سرمایه خارجی
·  حق دریافت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت كه موجب ممنوعیت یا توقف اجرای قراردادهای مالی سرمایه‌گذار خارجی گردد.
·  برخورداری از رفتار یكسان و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی.
24 - آیا تسهیلات و مزایای دیگری نیز به سرمایه‌گذار خارجی تعلق می‌گیرد؟
بلی، سایر تسهیلات و مزایای مندرج در قانون سرمایه‌گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن به شرح ذیل می‌باشد :
·  انتقال وجوه ناشی از قراردادهای مختلف سرمایه‌گذاری و انتقال تكنولوژی
·  انتقال اصل و سود تسهیلات مالی مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی
·  امكان ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به محاكم داوری بین المللی
·  استفاده از كارشناسان خارجی در امور مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری
·  انجام صادرات بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز حاصله به كشور
·  نگهداری ارز حاصل از صادرات در خارج از كشور
·  عدم الزام به رعایت ضوابط قیمت گذاری، توزیع، عدم ساخت و الزامات ساخت داخل
25 - آیا اخذ مجوز سرمایه‌گذاری برای كلیه سرمایه‌گذاریهای خارجی الزامی است؟
بلی، اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی كه بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شوند، الزامی است . مجوز اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. به عبارت دیگر هر مورد سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به اخذ مجوز خاص دارد.
26 - در مجوز سرمایه‌گذاری چه مسایلی عنوان می‌گردد؟
در مجوز سرمایه‌گذاری، زمینه مورد سرمایه‌گذاری، شركای ایرانی و خارجی، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری، درصد مشاركت و میزان سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصله و سایر شرایط مربوط به طرح مورد سرمایه‌گذاری ذكر می‌گردد.
27 - چه اشخاصی می توانند در جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری نمایند؟
كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و یا شركت‌ها، موسسات و سازمانهای بین‌المللی و همچنین اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی دارای سرمایه با منشاء خارجی، می توانند طبق مقررات قانون سرمایه‌گذاری خارجی مبادرت به سرمایه‌گذاری در كشور نموده و از مزایای قانون برخوردار شوند.
28 - آیا سرمایه‌گذاری ایرانیان می تواند مشمول قانون سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد؟
بلی، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی همانند اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی می توانند براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نموده و از مزایای قانون برخوردار شوند مشروط به اینكه سرمایه وارده ایشان منشاء خارجی داشته باشد و علاوه براین سرمایه‌گذار مستنداتی كه مؤید فعالیتهای اقتصادی و تجاری ایشان در خارج باشد، ارایه نماید.
29 - آیا مجوز سرمایه‌گذاری دارای مدت اعتبار مشخصی است؟
بلی، چنانچه سرمایه‌گذار خارجی پس از صدور مجوز در مدت مشخص كه به اقتضای طرح مورد سرمایه‌گذاری به تشخیص هیأت سرمایه‌گذار خارجی تعیین می‌گردد، اقدام به ورود بخشی از سرمایه به كشور ننماید، مجوز سرمایه‌گذاری وی باطل شده تلقی می‌گردد.
30 - تمدید مهلت اعتبار مجوز سرمایه‌گذاری چگونه قابل انجام است؟
سرمایه‌گذار خارجی می تواند قبل از پایان مهلت اعتبار مجوز، با ارایه دلایل قانع كننده درخواست تمدید مدت اعتبار مجوز را بنماید. هیأت سرمایه‌گذاری، درخواست تمدید را بررسی و در صورت موافقت، مهلت مجددی را برای ورود سرمایه تعیین می نماید.
31 - آیا شركتهای دولتی خارجی نیز می توانند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری خارجی، اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران بنماید ؟
شركتهای دولتی خارجی نیز می‌توانند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نموده و از مزایای قانون یاد شده برخوردار شوند.
32 - زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران كدام است ؟
زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار متنوع بوده و همه زمینه‌های تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، كشاورزی، خدماتی و مجموعه فعالیتهایی كه به عمران و فعالیتهای تولیدی منجر می‌شود را شامل می‌گردد.
33 - آیا انجام فعالیتهای صرفاً تجاری می تواند سرمایه‌گذاری خارجی محسوب شود؟
انجام فعالیتهای صرفاً تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شود، لیكن انجام فعالیتهای تجاری كه مكمل فعالیتهای تولیدی در طرحهای مصوب باشد، امكان پذیر است.
34 - آیا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خدمات تحت پوشش قرار می‌گیرد؟
سرمایه‌گذاری خارجی در امور خدماتی می تواند تحت پوشش قانون سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته و از مزایای قانون یادشده برخوردار شود.
35 - آیا حمایت دولت براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی بطور خودبخود به سرمایه‌گذاریهای خارجی تسری می یابد ؟
برقراری حمایت دولت نسبت به سرمایه‌گذاریهای خارجی مستلزم اخذ مجوز سرمایه‌گذاری براساس قانون یادشده می‌باشد
36 - سرمایه‌گذاری خارجی كه قبلاً انجام شده ولی از پوشش حمایتی قانون برخوردار نبوده است، چگونه و در چه زمانی می تواند از پوشش قانون برخوردار شود ؟
سرمایه‌گذاریهایی كه در گذشته انجام شده و تحت پوشش قانون نبوده اند در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری مشروط به ایجاد ارزش افزوده جدید می توانند تحت پوشش قانون قرار گیرند.
37 - آیا امكان سرمایه‌گذاری خارجی در واحدهای موجود وجود دارد ؟
از نظر مقررات و قانون سرمایه‌گذاری خارجی تفاوتی بین یك سرمایه‌گذاری جدید یا سرمایه‌گذاری در یك واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و كلیه سرمایه‌گذاران خارجی می توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه‌گذاری در یك طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. البته در بنگاههای موجود پذیرش سرمایه‌گذاری ضمن اینكه منوط به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری می‌باشد می بایست منجر به ایجاد ارزش افزوده جدید در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء مدیریت، توسعه صادرات و بهبود سطح فن آوری در همان بنگاه گردد.
38 - سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاههای اقتصادی موجود چگونه قابل پذیرش است ؟
از نظر مقررات پذیرش، اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها نیز در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری مشروط به ایجاد ارزش افزوده جدید، می‌توانند تحت پوشش قانون قرار گرفته و از مزایای قانون بهره‌مند شوند.
39 - اگر یك سرمایه‌گذار خارجی تمایل داشته باشد در یك شركت موجود سرمایه‌گذاری نماید و بخشی از سهام شركت را در اختیار گیرد، برای افزایش سرمایه‌گذاری، چه راهكارهایی وجود دارد؟
سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به غیر از خرید سهام، از طریق پذیره نویسی سهام جدید و یا استفاده از حق تقدم سایر سهامداران موجود مبادرت به مشاركت در افزایش سرمایه شركت نماید.
40 - قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) در چه قالب حقوقی قابل اجرا هستند؟
ساختارهای قابل توصیه برای قراردادهای BOT و امثالهم ( نظیرBOOT و BOO و..) می تواند از طریق ثبت شعبه سرمایه‌گذار خارجی در ایران و یا تشكیل یك شركت ایرانی (شركت پروژه) تحقق یابد.
41 - منظور از حقوق مالكانه چیست ؟
منظور از حقوق مالكانه حقوق ناشی از مالكیت بر مال و دارائی و یا حقوق اكتسابی ناشی از قرارداد می‌باشد كه در قانون سرمایه‌گذاری خارجی مورد شناسایی قرارگرفته و حسب مورد به حقوق مالكیت، بهره‌برداری و انتفاع و تسری می‌یابد.
42 - منظور از واگذاری حقوق مالكانه در طرحهایBOT چیست ؟
حقوق مالكیت و یا حقوق مالكانه و بطور كلی حقوق اكتسابی ناشی از قرارداد مربوطه می‌باشد كه می‌تواند به طرف ایرانی قرارداد واگذار شود.
43 - آیا داشتن حساب بانكی در خارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی مجاز است؟
افتتاح حساب بانكی در خارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی سرمایه‌گذاریهای خارجی مجاز است و هدف از این تسهیلات دسترسی مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی به ارز حاصل از صادرات، برای دریافت سود سهام و سایر پرداختهایی كه باید به وی انجام شود، می‌باشد.
44 - آیا الزامی از حیث برگشت ارز حاصل از صادرات برای شركت‌های مشترك و واحدهای سرمایه پذیر وجود دارد؟
خیر. بطوركلی هیچگونه تعهدی برای برگشت ارز حاصل از صادرات اخذ نمی شود و ارز حاصل از صادرات در اختیار صادركننده می‌باشد تا به هر نحو كه خود تشخیص دهد مورد استفاده قرار دهد.
45 - آیا سرمایه‌گذار خارجی می تواند سرمایه خود را بیمه كند؟ چگونه بیمه ای؟
سرمایه‌گذار خارجی می تواند سرمایه خود را در مقابل خطرات غیر تجاری ( سیاسی ) نزد موسسه بیمه سرمایه‌گذاری كشور متبوع خود، بیمه نماید. چنانچه براثر قرارداد بیمه وجوهی به سرمایه‌گذار پرداخت شود، موسسه بیمه گر می تواند در مقام جانشین سرمایه‌گذار، مطالبه خسارت پرداختی ناشی از حقوقی را كه اصالتاً به سرمایه‌گذار تعلق داشته بنماید.
46 - اختلافات فیمابین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و یا سرمایه‌گذاران خارجی و دولت به كدام مرجع قابل ارجاع است ؟
بطور كلی چگونگی حل و فصل و ارجاع اختلافات به محاكم داخلی یا خارجی یا به مرجع داوری بین المللی بین سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی تابع توافق بین سرمایه‌گذاران می‌باشد و بعنوان یك توافق داخلی تلقی می‌گردد. لاكن در مواردی كه طرف دعوی سرمایه‌گذار خارجی، شركت یا بخش دولتی ایرانی باشد ارجاع اختلاف به محكمه یا به داوری منوط به رعایت تشریفات قانونی مربوطه توسط طرف دولتی ایرانی می‌باشد. بنابراین اصل ارجاع اختلاف به محاكم و داوری ( بین‌المللی) مبتنی به توافق قبلی بین دولت ایران و دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی در قراردادهای دو جانبه امری پذیرفته شده است.
47 - نحوه تملك زمین در طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی چگونه است؟
در مواردی كه انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشكیل شركت ایرانی گردد، تملك زمین بنام شركت بعنوان یك هویت ایرانی، مجاز است. منظور از « شركت ایرانی» شركتی است كه صرفنظر از هویت و میزان مشاركت شركاء و یا سهامداران آن طبق قانون تجارت در ایران تشكیل و به ثبت رسیده باشد. مالكیت بر زمین بنام اشخاص خارجی اعم از شخص حقیقی یا شركت و یا شعبه كه هویت خارجی دارند طبق سرمایه‌گذاری خارجی مجاز نیست
 
 

 

 

48 - متولی پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران چه سازمانی است ؟
سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران بعنوان تنها نهاد مركزی دولتی است كه براساس قانون متولی امر پذیرش و برقراری حمایت نسبت به سرمایه‌های خارجی طبق سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. مجوز سرمایه‌گذاری خارجی توسط سازمان سرمایه‌گذاری صادر می شود.

 

 
49 - مراحل صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی كدام است؟ چه مداركی برای صدور این مجوز لازم است؟
مراحل صدور مجوز سرمایه‌گذاری بسیار كوتاه و ساده می‌باشد. با درخواست رسمی سرمایه‌گذاری خارجی خطاب به سازمان سرمایه‌گذاری، موضوع ظرف 15 روز كاری به هیأت سرمایه‌گذاری خارجی گزارش می شود و پس از آن مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌گردد. مدارك لازم شامل فرم درخواست سرمایه‌گذاری و سایر مداركی است كه فهرست آنها در فرم درخواست درج شده است.
50 - سازمان سرمایه‌گذاری چه خدماتی به سرمایه‌گذاران خارجی ارایه می دهد؟
سازمان در همه مسایلی كه سرمایه‌گذار خارجی با آن مواجه است می تواند مورد خطاب و مشاوره قرار گیرد. در این ارتباط سرمایه‌گذار از طریق مركز خدمات سرمایه‌گذاری مستقر در سازمان، همواره با یك سازمان تماس مستقیم خواهد داشت كه این امر موجبات صرفه جویی در وقت و هزینه‌ها را بدنبال دارد.
51 - منظور از مركز خدمات سرمایه‌گذاری چیست؟
مركز خدمات سرمایه‌گذاری بعنوان كانون مراجعات سرمایه‌گذاران خارجی در محل سازمان تشكیل شده است. در این مركز نمایندگان دستگاههای اجرائی كه مرتبط با امور سرمایه‌گذاری هستند، استقرار یافته و بطور مستمر پاسخگوی كلیه سئوالات و پیگیر امور اجرائی مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه مسئولیت‌های خود می‌باشند. مراجعه به مركز موجب می‌گردد، سرمایه‌گذاران در وقت و انرژی خود صرفه جویی نموده و در سریعترین زمان مسائل خود را پیگیری و اجرا نمایند.
52 - آیا سازمان علاوه بر خدمات مشاوره‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی خدمات دیگری نیز ارایه می‌دهد؟
سازمان علاوه بر خدمات مشاوره ای كه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می دهد، خدمات زیر نیز به سرمایه‌گذاران ارایه می دهد :
·  ارایه اطلاعات در خصوص كلیه قوانین و مقررات ناظر و مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی
·  معرفی فرصتهای سرمایه‌گذاری خارجی در كشور
·  هماهنگی و انجام استعلامات لازم با سازمان‌های مختلف در مورد پیشنهادات سرمایه‌گذاری
·  پیداكردن شركاء و طرفهای مناسب اعم از داخلی و خارجی
·  انجام امور جاری و تلاش در جهت حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاران
·  برنامه ریزی و تدارك لازم برای انجام ملاقات‌ها و برگزاری جلسات با سازمانهای مختلف.
- اشكال سرمایه خارجی چیست ؟
اشكال سرمایه خارجی در قانون سرمایه‌گذاری خارجی بسیار متنوع می‌باشد و علاوه بر سرمایه نقدی شامل كلیه اشكال غیر نقدی اعم از ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه، دانش فنی، و خدمات تخصصی نیز می‌گردد. (برای اطلاع بیشتر به ماده (2) آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه شود).
54 - آیا همه نوع ارز خارجی برای ورود سرمایه نقدی قابل قبول است ؟ فقط ارزهایی به عنوان سرمایه نقدی قابل ثبت می‌باشند كه از نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ارز قابل قبول تلقی شوند.
55 - سرمایه نقدی چگونه به كشور وارد می شود ؟
سرمایه نقدی خارجی باید از مجرای سیستم بانكی و یا مجاری رسمی مورد تأیید بانك مركزی به كشور وارد شود. بدیهی است كه ارزهای وارده باید جزو ارزهای قابل قبول بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
56- آیا ارز نقدی وارده به كشور می بایست به ریال تسعیر گردد ؟
آن بخش از ارز نقدی وارده كه به تشخیص سرمایه‌گذار می بایستی به ریال تبدیل شود از طریق سیستم بانكی توسط بانك دریافت كننده به نرخ روز بانك خریداری شده و معادل ریالی ارز وارده به حساب شركت مشترك یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر واریز می‌گردد.
57- آیا سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند ارز نقدی وارده را به ریال تسعیر ننماید و برای پرداخت بهای برخی از سفارشات خارجی مربوط به طرح سرمایه‌گذاری استفاده كند؟
ارز نقدی همانطوریكه می تواند به ریال تبدیل شود، این امكان فراهم است كه بصورت ارز در حساب ارزی شركت مشترك یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر سپرده شده و با نظارت سازمان سرمایه‌گذاری برای پرداخت سفارشات خارجی و یا سایر هزینه‌های ضروری طرح موردنظر عیناً مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری سرمایه بصورت ارز بدون تبدیل، سرمایه‌گذار را از نوسانات نرخ ارز مصون نگهداشته و به وی امكان می دهد در زمان مناسب به تشخیص خود از آن استفاده نماید .
58 - تسعیر ارزهای وارده با چه نرخی انجام می شود ؟
نرخ قابل محاسبه برای آورده نقدی سرمایه‌گذاران خارجی، نرخ رایج در شبكه پولی رسمی كشور و یا نرخ آزاد روز به تشخیص بانك مركزی است.
59 - آیا برای تقویم سرمایه خارجی ارزیابی آن لازم است ؟
بلی . تقویم ارزش سرمایه اعم از اینكه سرمایه نقدی یا غیر نقدی باشد ضروری است . در مورد سرمایه نقدی و غیرنقدی نرخ تبدیل بانك در روز ورود، مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد.
60- ورود ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه (سرمایه غیرنقدی) مستلزم طی چه تشریفاتی است؟
اصولاً ورود سرمایه غیرنقدی مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی تابع تشریفات ورود كالای تجاری نیست و صرفاً به پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری اقلام غیرنقدی از هر قبیل براساس فهرستی كه قبلاً به تصویب رسیده و ثبت آماری ( ثبت سفارش ) آن در وزارت بازرگانی انجام شده باشد، مستقیماً قابل ورود به كشور می‌باشد.
61 - آیا این بدان معناست كه ورود سرمایه غیر نقدی نیاز به اخذ گواهی عدم ساخت، تخصیص ارز و گشایش اعتبار اسنادی ندارد ؟
همینطور است . برای ورود سرمایه غیرنقدی نیازی به اخذ گواهی عدم ساخت، تخصیص ارز و گشایش اعتبار اسنادی و از این قبیل امور نمی‌باشد.
62 - در مورد ورود دانش فنی چه ضوابطی باید رعایت شود ؟
همانطور كه در پاسخ به سئوالهای 54 و60 گفته شد دانش فنی و خدمات تخصصی بعنوان اشكال دیگری از سرمایه خارجی شناخته شده و باید ارزیابی وسپس به عنوان سرمایه خارجی به ثبت برسند. البته قبل از مرحله ورود دانش فنی معمولاً نظر وزارتخانه ذی‌ربط كسب می‌گردد .
63 - آیا پرداخت حق لیسانس یا رویالتی مجاز است ؟
یقیناً، در حالتی كه دانش فنی قرارنیست به عنوان سرمایه خارجی به احتساب گرفته شود وجوه مربوطه و یا رویالتی مصوب، قابل پرداخت به عرضه كننده تكنولوژی می‌باشد .
64- ضابطه قابل قبول برای پرداخت حق لیسانس یا رویالتی به طرفهای خارجی چیست ؟
در هر شیوه پرداخت، ارزش مواد اولیه وارداتی از خارج باید در محاسبه رویالتی و حق لیسانس دخالت داده شده و خالص مبلغ پس از كسر ارزش مواد وارداتی، قابل پرداخت به لیسانس دهنده می‌باشد . بعبارت دیگر براساس سیاست جاری، پرداخت رویالتی و حق لیسانس بر مبنای ارزش افزوده داخلی محاسبه می‌گردد.
65 - آیا امكان ثبت حق اختراع و علائم تجاری در ایران وجود دارد؟
حقوق مالكیت صنعتی و معنوی اعم از حق اختراع، علائم و اسامی تجاری و غیره براساس قانون ثبت علائم و اختراعات قابل ثبت و حمایت قانونی در ایران می‌باشد .
66 - آیا ارایه فهرست سرمایه‌های غیرنقدی قبل از اقدام به ورود ضروری است ؟
بلی، سرمایه‌گذار خارجی قبل از اقدام به ورود سرمایه باید صورت تفصیلی سرمایه‌های غیرنقدی را كه می خواهد به ایران وارد كند حاوی مشخصات فنی، نام سازنده، سال ساخت و قیمت به همراه كاتولوگ‌های مربوطه را به سازمان سرمایه‌گذاری تسلیم نماید . پس از آنكه فهرست به تأیید رسید از آن پس سرمایه غیرنقدی به تشخیص سرمایه‌گذار و در یك یا چند محموله بدون هیچگونه تشریفات خاصی قابل ورود به كشور می‌باشد.
67 - آیا ورود دانش فنی نیاز به بررسی قبلی دارد ؟
هرگونه بهای خدمات تخصصی اعم از اینكه به صورت سرمایه به كشور وارد شود یا اینكه درنظر باشد پرداخت‌هائی از آن بابت صورت پذیرد می بایستی متون قراردادهای مربوطه (در صورت وجود) به همراه درخواست سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان سرمایه‌گذاری تسلیم گردد. سازمان سرمایه‌گذاری با هماهنگی وزارتخانه ذی‌ربط در مورد ضرورت اخذ دانش فنی و بهای آن مشورت‌های لازم را انجام خواهد داد .
68 - منظور از انتقالات ارزی چیست ؟
منظور از انتقالات ارزی، انتقال كلیه وجوه اعم از وجوهی كه در نتیجه عملكرد سرمایه خارجی و یا سایر وجوهی كه انتقال آن بصورت ارز صورت می‌گیرد، می‌باشد. این انتقالات بطور مشخص در دو طبقه بندی قرار می گیرند:
·  انتقالات سرمایه ای شامل سود سهام یا سود سرمایه، انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه ای انتقال مبالغ مربوط به جبران خسارت ناشی از سلب مالكیت و مصادره سرمایه خارجی .
·  سایر انتقالات ارزی شامل كلیه انتقالات ارزی ناشی از قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، كمك‌های فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری و قراردادهای مشابه .
69 - آیا محدودیتی به لحاظ میزان وجوه قابل انتقال اعمال می شود ؟
خیر، به لحاظ قانونی هیچ نوع محدودیتی از نظر مبلغ قابل انتقال و میزان انتقال در هر سال وجود ندارد .
70 - تأمین ارز مربوط به انتقالات ارزی چگونه صورت می‌گیرد ؟
تأمین ارز برای انتقالات ارزی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق خرید ارز نظام بانكی و حسب مورد از محل ارز حاصل از صادرات یا ارایه خدمات سرمایه‌گذاری‌ها قابل تأمین است . در هر نحوه تأمین ارز برای انتقالات ارزی در مجوز سرمایه‌گذار قید می‌گردد.
71 - انتقالات مربوط به سرمایه‌گذار خارجی مستلزم چه تشریفاتی است ؟
اصولاً هر مورد انتقال ارز اعم از انتقالات سرمایه ای و غیر آن با درخواست رسمی سرمایه‌گذار خارجی و یا شركت مشترك و بنگاه سرمایه پذیر از طرف سرمایه‌گذار خارجی صورت می پذیرد و كلیه انتقالات پس از كسر كسورات قانونی در وجه سرمایه‌گذار خارجی قابل پرداخت است.
72 - چنانچه براساس مقررات خاص یا تصمیم دولت اجازه صدور محصولات طرح مورد سرمایه‌گذاری داده نشود چگونه ارز مربوط به انتقالات سود و سرمایه تأمین می‌گردد ؟
در موارد استثنایی كه اجازه صدور داده نشود سرمایه‌گذار خارجی می تواند كالای تولیدی خود را در بازار داخلی بفروش رسانده و ارز مربوطه را جهت انتقال از نظام، خریداری و انتقال دهد . بدیهی است سرمایه‌گذار در صورتی كه تمایل داشته باشد می تواند مبادرت به صدور سایر كالاهای مجاز نماید.
- نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در ایران چقدر است ؟
نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در ایران معادل 25 درصد درآمد مشمول مالیات می‌باشد. (ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم )
74 - آیا نرخ مالیات برای همه نوع شركت اعم از شركتهای ایرانی و شركتهای خارجی بطور یكسان اعمال می‌گردد ؟
نرخ مالیات برای همه نوع شركت اعم از شركتهای ایرانی و شركتهای خارجی ( شعب و نمایندگی) 25 درصد است كه بطور یكسان اعمال می‌گردد. (در مورد تفاوت بین شركتهای ایرانی و خارجی به سئوال 16 مراجعه شود (ماده 105 ق.م.م و تبصره آن)).
75 - آیا شعب و نمایندگیهای شركتهای خارجی كه صرفاً به عملیات بازاریابی و اطلاع رسانی برای شركتهای « مادر » در خارج می پردازند، نیز مشمول پرداخت مالیات بردرآمد می‌باشند ؟
خیر . شعب و نمایندگیهای شركتها و بانكهای خارجی بدون داشتن حق انجام معامله برای بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شركت « مادر » اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شركت « مادر » وجـوهی دریـافت می نمایند نسبـت به آن مشمول مالیـات بردرآمد نخواهنـد بود. (تبصره 2 ماده 107 ق.م.م).
76 - مالیات بردرآمد موسسات كشتیرانی و هواپیمایی خارجی در ایران چگونه محاسبه می‌شود؟
مالیات مؤسسات كشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت كرایه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد كلیه وجوهی كه از این بابت عاید آنها خواهد شد، اعم از اینكه وجوه مزبور در ایران یا مقصد یا در بین راه دریافت شود‌ ( ماده 113 ق.م.م )
77 - آیا درآمدهای ناشی از قراردادهای انتقال تكنولوژی، ازقبیل دانش فنی، خدمات فنی و مهندسی، پرداختهای مربوط به حق لیسانس و رویالتی نیز در ایران مشمول مالیات می‌باشد؟
بلی، درآمد حاصل از واگذاری امتیازات و حقوق مربوطه در اینگونه قراردادها كه درآمد اشخاص خارجی محسوب می‌گردد به مآخذ 20 درصد تا 40 درصد مجموع وجوهی كه ظرف یكسال مالیاتی عاید اشخاص خارجی می‌گردد، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد می‌باشد ( تبصره 2 ماده 105 و بند ب ماده 107 ق.م.م ).
78 - نحوه اخذ مالیات از قراردادهای پیمانكاری چگونه است ؟
درآمد مشمول عملیات پیمانكاری اشخاص خارجی در ایران، نسبت به عملیات هر نوع كار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذكور یا حمل و نقل، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه كشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبه فنی و ارایه تعلیمات و كمكهای فنی‌، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مآخذ 12% كل دریافتی سالانه آنها خواهد بود. (بند الف، ماده 107)، البته در موارد عملیات پیمانكاری كه كارفرما وزارتخانه و مؤسسات و شركتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط به آن كه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم وتجهیزات بطور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف خواهد بود (تبصره 2 ماده 107 ق.م.م ).
79 - نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و نرخ قابل اعمال در طرحهایی كه به روش« ساخت، بهره‌برداری و واگذاری » ‌ ( BOT ) انجام می شوند، چگونه است ؟
محاسبه درآمد سرمایه‌گذاران خارجی كه از طریق انعقاد قراردادهای « ساخت، بهره‌برداری و واگذاری » (BOT) مبادرت به سرمایه‌گذاری در ایران می‌نمایند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها انجام می‌گیرد وپس از كسر هزینه‌های قابل قبول نرخ ثابت 25 درصد اعمال می‌گردد. ( ماده 106 و 105 ق.م.م ).
80 - نحوه محاسبه مالیات حقوق كارشناسان خارجی چگونه است ؟
نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی از 15 تا 35 درصد درآمد مشمول مالیات متناسب با طبقات درآمدی مختلف تعیین شده است ( ماده 131 ق.م.م ).
81 - مالیات نقل و انتقال سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه میزان است ؟
از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها در بورس، مالیات مقطوعی به میزان نیم 5/0% ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول می‌گردد ( تبصره 1 ماده 143 ق.م.م ).
82 - مالیات نقل و انتقال سهام سایر شركتها چه میزان است ؟
از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تـقدم سهام و سهـم الشركه مالیات مقطوعی به میزان 4% ارزش اسمی سهام و یا سهم الشركه وصول می‌گردد ( تبصره 2 ماده 143 ق.م.م ).
83- حقوق و عوارض گمركی كدامند ؟
حقوق گمركی، مالیات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از كالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركی كالاها تعیین می شود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی كه طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد ( لایحه تجمیع عوارض هم اكنون در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است ).
تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی
84 - منظور از معافیت مالیاتی چیست و چه مواردی را شامل می شود ؟
منظور از معافیت مالیاتی معافیت از پرداخت مالیات بردرآمد حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی و تولیدی می‌باشد . در ایران شركتها مكلفند مالیات سود سهام را كه به عنوان مالیات اشخاص حقیقی نیز تلقی می‌گردد در منبع كسر و به حوزه مالیاتی مربوطه پرداخت كنند ( ماده 132 ق.م.م ) .
85 - معافیتهای مالیاتی كدام است و در چه شرایطی تعلق می‌گیرد ؟
الف ) معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن و تولید
·  درآمد مشمول مالیات ابزاری حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهار سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشد ( ماده 132 ق.م.م ).
·  آن قسمت از سود ابزاری شركتهای تعاونی و خصوصی كه برای بازسازی، توسعه، نوسازی و یا تكمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود و یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید در آن سال مصرف گردد از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود ( ماده 138 ق.م.م ).
ب) معافیت مالیاتی بخش كشاورزی
درآمد حاصل از كلیه فعالیتهای كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها و باغات و اشجار و نخیلات بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند ( ماده 81 ق.م.م ).
ج) معافیت مالیاتی بخش گردشگری
كلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهند بود (تبصره 3 ماده 132).
86 - آیا شرایطی برای برخورداری از معافیت وجود دارد ؟
بلی، معافیت مالیاتی برای بخشهای صنعتی و معدنی زمانی میسر است كه واحدهای مربوطه خارج از شعاع 120 كیلومتری تهران و 50 كیلومتری اصفهان و سی كیلومتری مراكز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت استقرارداشته باشند (شهرك‌های صنعتی مستقر در شعاع 30 كیلومتری مراكز استانها و شهرهای یاد شده از این شرط مستثنی می‌باشد (تبصره 2 ماده 132 ق.م.م ).
87- آیا استقرار واحدها در مناطق محروم موجب افزایش میزان و دوران معافیت مالیاتی می‌گردد؟
بلی، صد در صد (100%) درآمد مشمول مالیات كلیه واحدهایی كه در مناطق محروم مستقر می‌باشند به مدت ده سال از معافیت مالیاتی برخوردار است (ماده 132 ق.م.م).
88- آیا مشخص است مناطق محروم كدامند ؟
در آغاز هر برنامه توسعه اقتصادی فهرست مناطق محروم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد (تبصره 2 ماده 132 ق.م.م ).
89 - آیا از حیث بخشودگی مالیاتی تفاوتی بین واحدهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی با سایر مناطق سرزمین اصلی وجود دارد ؟
از حیث بخشودگی مالیاتی هیچ تفاوتی میان سرزمین اصلی و مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد. در حقیقت رفتار مالیاتی در تمامی مناطق ویژه با سرزمین اصلی یكسان است .
90 - آیا درآمد صادرات نیز از معافیت مالیاتی برخوردار است ؟
بلی، صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده صنعتی و كشاورزی وصنایع تبدیلی و تكمیل آن و پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صادرات سایر كالاهای غیر نفتی از پرداخت مالیات معاف است (ماده 141 ق .م.م ).
91 - معافیت مالیاتی ترانزیت كالابه چه صورت است ؟
صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است (بند ب ماده 141 ق.م.م ).
92 - آیا شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار علاوه بر معافیتهایی كه به واحدهای صنعتی و معدنی، كشاورزی و گردشگری تعلق می‌گیرد از معافیت یا بخشودگی مالیاتی دیگری نیز برخوردار می‌باشند ؟
كلیه شركتهای پذیرفته شده در بورس كه نقل و انتقال سهام آنها از طریق كارگزار بورس انجام می‌گیرد معادل ده درصد (10%) مالیات آنها بخشوده می شود ( ماده 143 ق.م.م ).
تسهیلات و معافیت‌های گمركی
93 - آیا ماشین آلات و تجهیزاتی كه برای فعالیتهای تولیدی وارد می شوند از معافیت گمركی برخوردارند؟
براساس قوانین جاری، ماشین آلات تولیدی به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط از پرداخت گمركی سود بازرگانی معاف هستند ولی برای تجهیزات و مواد اولیه برابر مقررات، سود و عوارض بازرگانی دریافت می شود و لیكن تغییراتی در هزینه‌های گمركی پس از تصویب لایحه تجمیع عوارض صورت می پذیرد ‌(برای اطلاعات بیشتر لطفاً به سئوال 84 مراجعه شود ).
94 - آیا امكان ورود مواد اولیه بصورت ترانزیت و بعد صدور آن بصورت كالای ساخته شده و برخورداری از معافیت گمركی وجود دارد ؟
بلی، به مواردیكه بصورت ترانزیت و به قصد تولید وارد می شوند معافیت گمركی تعلق می‌گیرد و اگر به هر دلیلی این عوارض در ابتدا دریافت شده باشد پس از صدور كالای تولید شده قابل استرداد می‌باشد.
95 - ماشین آلات و تجهیزات دست دوم وارده به كشور در گمرك به چه قیمتی ارزیابی می‌شود؟
كلیه كالاهایی كه به كشور وارد می شود به قیمت نو در گمرك ارزیابی می‌گردد و فقط ماشین آلات و تجهیزات دست دومی كه برای استفاده در خط تولید براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی به كشور وارد می شود به قیمت واقعی آن ( دست دوم ) ارزیابی می‌گردد.
96 - سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران چه تسهیلاتی برای اخذ روادید ورود سرمایه‌گذاران و كارشناسان خارجی ارایه می دهد؟
سازمان سرمایه‌گذاری با معرفی سرمایه‌گذاران، مدیران و كارشناسان خارجی و بستگان درجه یك آنها به وزارت امور خارجه، امور مربوط به صدور روادید، اعم از روادید كوتاه مدت، بلندمدت و مكرر (تا سه سال با حق ورود و اقامت سه ماهه و قابل تمدید به مدت یكسال) را تسهیل می نماید. سرمایه‌گذاران خارجی یا شركتهای مشترك می توانند با ارسال فرم مشخصات افراد موردنظر و ذكر چگونگی نیاز به حضور ایشان در ایران، تقاضای روادید نمایند. لازم به ذكر است كه تسهیلات سازمان سرمایه‌گذاری بدان معنی نیست كه برای اخذ ویزا تنها از مسیر این سازمان اقدام شود، بلكه همگان می‌توانند طبق مقررات جاری مستقیماً به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج مراجعه و درخواست روادید نمایند.
97 - آیا تسهیلاتی برای اقامت و صدور پروانه كار نیز وجود دارد؟
در صورت ضرورت، سازمان سرمایه‌گذاری تسهیلات و كمكهای لازم را در این خصوص به سرمایه‌گذاران خارجی ارایه خواهد داد.
98 - آیا ورود سرمایه‌های غیرنقدی خارجی مستلزم پرداخت هزینه‌های خاصی است؟
سرمایه‌گذاران ایرانی برای ورود كالاهای تجاری و سرمایه ای خود باید وجوهی تحت عنوان حق ثبت سفارش بپردازند، در صورتیكه ورود سرمایه غیر نقدی خارجی اعم از ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه از پرداخت وجوه یادشده معاف می‌باشند.
99- آیا ورود ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و مواد اولیه مستلزم اخذ گواهی عدم ساخت از وزارتخانه ذی‌ربط می‌باشد؟
خیر، برای ورود سرمایه غیرنقدی خارجی در طرحهای مصوب نیازی به اخذ گواهی عدم ساخت نمی‌باشد. منظور از گواهی عدم ساخت گواهی است كه معمولاًوزارتخانه‌ها برای آن دسته از كالاهایی كه در ایران ساخته نمی شود و منعی برای واردات آنها وجود ندارد صادر می كنند. این گواهی جهت حمایت از تولیدات داخلی صادر می‌گردد.
- ایران با چه كشورهایی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امضاء نموده و در حال حاضر لازم الاجرا است ؟
ایران از قبل از انقلاب در سال 1964 با دو كشور فرانسه و آلمان موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امضاء نموده و بعد از انقلاب 19 موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با سایر كشورها به امضاء رسیده است كه مراحل تصویب نهایی آنها در دست انجام می‌باشد.
101 - ایران با چه كشورهایی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری امضاء است؟
با 40 كشور موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری امضاء شده است كه مراحل تصویب نهایی آنها در دست انجام است.
102 - آیا در زمینه سرمایه‌گذاری، ایران موافقتنامه چند جانبه نیز امضاء نموده است؟
بلی، دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تشویق، تضمین و حمایت از سرمایه‌گذاری بین كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی ملحق شده و همچنین در نظر است چنین موافقتنامه چند جانبه ای بین كشورهای عضو سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو) نیز منعقد گردد.
103 - آیا ایران عضویت در آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری (MIGA ) را پذیرفته است؟
عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده است و هم اكنون مراحل نهایی آن در مجلس شورای اسلامی در دست انجام می‌باشد. با این حال حقوق سرمایه‌گذاری به لحاظ پوشش در مقابل خطرات غیر تجاری از طریق قانون تشویق و حمایت سرمایه‌های خارجی و موافقتنامه‌های دو جانبه و چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری كاملاً محفوظ می‌باشد.
104 - سرمایه‌گذار بالقوه خارجی لازم است از چه قوانین و مقرراتی مطلع باشد؟
علاوه بر قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین نمامه اجرائی آن كه تأمین كننده حقوق اساسی سرمایه‌گذار خارجی است، مطالعه قوانین ذیل نیز توصیه می شود:
·  قانون تجارت بخش شركتهای سهامی
·  قانون مقررات صادرات و واردات
·  قانون مالیاتهای مستقیم
·  قوانین و مقررات گمركی
·  قانون كار به منظور اطلاع از چگونگی استفاده از خدمات اتباع بیگانه
· قانون ثبت علائم و اختراعات، به منظور اطلاع از حقوق مالكیتهای صنعتی و معنوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبار